HomeOver individueelen en gemeenschappelijken eigendom aan arbeiderswoningenPagina 25

JPEG (Deze pagina), 967.35 KB

TIFF (Deze pagina), 8.70 MB

PDF (Volledig document), 62.43 MB

, ,,.,,, ,,,,,.,. ...,­..­wr,«»­«¤:=.=«•
I
u
i
E
` 21
gegaan, bij den anderen vorm, omdat en zoolang zij eigenares is, niet
noodig is; doch de statuten kunnen inhouden dat voor de weduwen
Q van leden de huurprijs niet ondg worden verhoogd; zij heeft dus
” dan te doen met personen die van haar geld niet nwgen proiiteeren.
Blijft zij leven, dan wordt eenmaal dat huur betalen onnoodig;
immers, in denzelfden tijd dat 1 persoon 1 woning kan vrij maken, ‘
5 kunnen 100 personen dat voor 100 woningen doen.
Al moge de weduwe minder geld krijgen, het is rn. i. te ver-
l wachten dat de welnddrt grooter, de economische toestand beter‘
A zal zijn. En, dit geldt niet alleen voor haar, maar voor den man
tevens. Men houde toch wel in ’t oog dat, even goed als er kans ‘
is- dat de vrouw gedurende den tijd der afbetaling weduwe wordt,
5 er kans is dat zij dat niet wordt, m. a. w. dat de man blijft
leven; en ook dat zij blijft leven. '
Q Op deze kansen mag wel worden gelet bij het raadplegen of de
i individueele eigendom met (en ten gevolge van) het aanvulsel zal
I worden aangenomen. -
l Ik heb nog op twee omstandigheden de aandacht te vestigen.
,,(_. De verzekering vermeerdert de uitgave voor de huisvesting; zij
j kan dus alleen bij gegoede arbeiders worden toegepast; voor
. ~ weduwen van mingegoeden, voor wie eene woning evenveel waarde
E heeft, werkt dus het middel niet. De toepassing zal dus steeds
, beperkt zijn.
j Zij werkt evenmin, ik herinner aan het reeds vroeger daar-
over geschrevene (pag. 14), voor de vrouw wanneer zij weduwe
i wordt ndddzf de woning is overgegaan; terwijl dan de toestand
1 even benard kan zijn en evengoed tot verkoop kan aanleiding
geven als vóór den overgang.
‘ De aanvulling zal dus mede in deze opzichten den individueelen
E vorm onvolledig Zdten. ­-
Q
# Ik keer thans tot mijn eigenlijk onderwerp terug.
r Een derde aangelegenheid, die van veel invloed kan zijn op de
: bewoners, is de vestiging van ,,verkeerde" personen.
i Zoolang de woning nog het eigendom is van hem die de woning
{ bouwt, heeft deze ook ~het recht om den persoon uit te kiezen
I aan wien hij de woning ter bewoning wil overlaten; niemand
. anders mag dan die woning betrekken. Hij heeft ook het recht
om in het contract, waarbij do eigendom wordt overgedragen, de
l
l
i
V