HomeOver individueelen en gemeenschappelijken eigendom aan arbeiderswoningenPagina 24

JPEG (Deze pagina), 0.96 MB

TIFF (Deze pagina), 8.70 MB

PDF (Volledig document), 62.43 MB

i
` l
20
Mij dunkt, dat zulke maatregelen bij den gemeenschappelijken
vorm genomen, meer ,,voor pauperisme zullen behoeden" dan de i
andere vorm, ondanks de daarvoor voorgestelde aanvulling. l
` De weduwe b.v. kan rustig met hare kinderen, in het oud te huis 1
blijven, in de buurt waar zij bekend is. Zij behoeft niet uit te gaan
om te werken; de kinderen kunnen behoorlijk een ambacht leeren en
behoeven niet iets mee te verdienen; nog niet lang geleden bevatte ·
het ,,Handelsblad" zulk een aardig verhaal van Justus van Maurik,
hoe door een flinke som, een paar gezinnen van ondergang waren .
_ gered. · -
Is die som, uit de levensverzekering ontvangen, verteerd, ­-
Welnu, dan heeft zij wellicht een bron van inkomsten gevonden;
de kinderen zijn grooter geworden. ,
Steeds behoudt zij ook vrijheid om de woning te verlaten en l
het haar toekomend aandeel te gelde te maken. Zij echter, even- i
min als de man indien hij is blijven leven, behoeven op stip en
sprong een besluit te nemen, waardoor de woning onherroepelijk · ;
verloren kan gaan. ­
Nu is het wel waarschijnlijk dat de som die de vrouw, als zij
tijdens de aflossingen weduwe wordt, ontvangt uit de Ze22ensver­ Il":
. zekering minder bedraagt dan de waarde van de woning die Z
zij door de utrechtsche verzekering verkrijgt. Dat de woning ‘ G
eene waarde vertegenwoordigt, blijkt echter alleen_ als de
, weduwe de woning te gelde maakt. Dan zal het tevens, geloof
i ik, vrij spoedig blijken dat het voordeeliger zoude zijn geweest §
« voor haar, als zij, door den gemeenschappelijken vorm, · had
kunnen blijven wonen, zij ’t met minder geld, dan dat zij, door .
. verkoop, meer geld in handen heeft. Het is bekend hoe dikwijls
arbeiders, die veel geld niet gewoon zijn, met een kleinere som, V
door grootere spaarzaamheid, verder komen, dan met eene die zoo E
groot is dat ,,het haast niet op kan." Q
De weduwe vervalt, nu zij na den verkoop, eene woning moet ;
huren, daarenboven, zeer waarschijnlijk in handen van huisjesmel­ F
kers, die wel met de omstandigheden zullen te rade gaan bij het :
bepalen van den huurprijs; nl. met deze omstandigheid, dat zij j
goed kan betalen. Dit zal de grootere geldsom, die de individueele
vorm oplevert, wel spoedig doen slinken.
Z Bij den gemeenschappelijken vorm moet zij, wel is waar, ook ‘
. huur betalen, wat, indien de utrechtsche verzekering destijds is aan- A
n
E ` i
i l