HomeOver individueelen en gemeenschappelijken eigendom aan arbeiderswoningenPagina 23

JPEG (Deze pagina), 1.02 MB

TIFF (Deze pagina), 8.62 MB

PDF (Volledig document), 62.43 MB

?­ï­~`;l'l­`ïl.;‘,` _ ,,,, _.., ,..(.*a.k....­g._.._..Y
l
ï · ‘ r
wg-
< 19 j
l
1 Waar" nu de utrechtsohe verzekering geen ander zeker resultaat
.` oplevert dan dat de weduwe een geldswaardig voorwerp krijgt,
1 _ terwijl er ook kans is dat door de verzekering de man (en de _
I vrouw tevens), eigenaar geworden, in groote ongelegenheid komt
en eveneens tot verkoopen genoopt wordt, - waar dat alles zoo
. is, daar meen ik dat door den voorgestelden maatregel de indivi-
j diieele vorm, voor arbeiders, niet geschikt wordt gemaakt; dat die
vorm onvolledig blijft; althans dat die vorm niet, wegens die
aanvulling, moet worden verkozen boven den gemeenschappelijken. .
‘_ Over dezen vorm, thans in verband met het vorenstaande, nog
, een enkele opmerking. '
i De woning, als zoodanig, geeft natuurlijk, bij den gemeenschap
jl pelijken vorm, evenmin voedsel of kleeding; in zoover staan de
twee vormen gelijk.
? Maar, - en dit is rn. i. een groot voordeel ten gunste van den
gemeenschappelijken, - de uitgaven voor de utrechtsche verzekering
, L, vervallen, omdat daardoor, als ’t ware, in de plaats is getreden het
i wooncontract, uit kracht waarvan de vrouw, weduwe geworden,
1_ kan blüveii wonen.
jo Dat geld dus kan worden gebruikt voor behoeften van latere
, i tijden. Het kan daarvoor worden opgelegd in de spaarbank; het
j kan, - wat beter is omdat als de man op jeugdigen leeftijd over-
j lijdt, het gespaarde slechts een gering bedrag zal zijn, - ook
e worden besteed om eene levensverzekering, het liefst eene gemeiigcie
X levensverzekering, aan te gaan; de laatste toch waarborgt aan
, hden man op b.v. 60-jarigen leeftijd (2) of, bij vroeger overlijden, -
dit is het kenmerkende der gemengde verzekering, - aan de
ä vrouw eene bepaalde uitkeering. Beiden (3) zijn dan, nevens de huis-
” vesting, zeker van eene tegemoetkoming in hun andere behoeften.
V` (1) Levensverzekering is beter dan sparen ook hierom, omdat de spaarpenningen
,g behooren tot de nalatenschap van den man, en dus onder de rechthebbenden moeten .
J 1 worden verdeeld; de uitkeering uit de levensverzekering daarentegen, behoort niet aan ` ,
de nalatenschap; althans voor die opvatting is zooveel te zeggen, dat, indien de man
het geld bepaald aan de weduwe wil doen toekomen, de levensverzekering te verkiezen (
, is. Zie over deze quaestie verder o. a. Weelcblaol vom het Recht, Nos. 2488, 5274,
I 5278, 5265, en het VVeekbZ0i0l voor Nomrisrmibt en Registratie, jaargangen 1885
j Q en 1886. j
(2) Bij het Nederlandsch werklieden­pensioenfonds bedraagt de premie voor zulk 1
_ eene gemengde verzekering, aangegaan op 30-jarigen leeftijd,f2.84 perf100; tarief E.1. j
, (3) De woning moet »natuurli_jk" ook den man zijn gewaarborgd, zoolang hij leeft.