HomeOver individueelen en gemeenschappelijken eigendom aan arbeiderswoningenPagina 22

JPEG (Deze pagina), 0.97 MB

TIFF (Deze pagina), 8.62 MB

PDF (Volledig document), 62.43 MB

il l
wg"
is i
Op dat gelijkstellen van de woning met een kapitaal kom ik i
later terug. ,`
Hier zij erop gewezen dat dan de verzekering niet beantwoordt ` _
aan het doel: tegemoetkoming aan een bezwaar dat de mcliviclueele I
eigendom oplevert; immers, met eigendom zal toch wel niet worden Q
bedoeld dat men de woning verschaft, om er geen eigenaar van ,
te blïjven? Er is een eigenaardige cirkelgang in deze zaak; eerst li
doet men alle moeite om aan de vrouw, voor ’t geval dat zij weduwe L;
mocht worden, eene woning te waarborgen; is zij weduwe en eige-
nares geworden, dan blijkt het dat het beter is dat zij er zich van · E
ontdoet; dat is juist datgeen wat zoo wreed voor haar werd gevonden. H :
Bovendien zij gewezen op de gevolgen welke de voorgestelde
maatregel kan hebben, in een geval dat even goed mogelijk is jj;
als datgeen waarvoor wordt gezorgd; in het geval namelijk dat de '
vrouw geen weduwe is bij overgang van de woning; m. a. w. dat l
de man dan nog leeft. (1)
Evenmin als voor de vrouw, heeft de man voor zich zelf kunnen V if
zorgen; het geld dat hij, boven de afbetalingen op den koopprijs, g
I in handen had kauwen hebben, heeft hij besteed voor de verzeke- *_
ring en zit in de woning vast; hij is op een leeftijd gekomen - onge-
l veer 60 jaren - dat de verdiensten verminderen; de woning zelf ; ,
H zal ook eens een goede herstelling, na een 30­jarig gebruik, noodig {
hebben.
. Waa1"van moet hij, en misschien ook zijne vrouw, dan leven? ,
Hij kan doen als de weduwe: kostgangers nemen, kamers ver- · f
l huren, . .. . of verkoopen. ,
Nu vrees ik dat dat laatste ook hier menigmaal het geval zal
. zijn; een flinke som geld, zoo op eens, te kunnen verkrijgen, als ‘
men eigenlijk niet recht weet hoe anders rond te komen, is te ”
aanlokkelijk dan dat het niet veel zal plaats hebben. `I
Doch, dan vertoont zich ook hier de cirkelgang: eerst doet men 5
alles om den arbeider tot eigenaar te maken van een woning en A
ten slotte blijkt het dat de arbeider er mee verlegen is, tengevolge Ji
van een maatregel waarvan het bovendien niet eens zeker is of die,
voor het eigenlijk doel waardoor hij werd ingesteld, zal helpen.
(1) Dit geval, hoewel niet het overlijden betreffende en hier eigenlijk niet te huis M
behoorende, hangt zoodanig te zamen met het onderwerp van deze onderafdeeling, dat
ik meende het hierbij te moeten voegen, om het verder geheel te behandelen.
l
l