HomeOver individueelen en gemeenschappelijken eigendom aan arbeiderswoningenPagina 21

JPEG (Deze pagina), 0.96 MB

TIFF (Deze pagina), 8.58 MB

PDF (Volledig document), 62.43 MB

l
[ 17
. gedrukt, levert reeds een som van f 25.70 uitgezet,jaarlijks, tegen
T I 3% procent, rente op rente, in 20 jaar f 726.70, in 25 jaarf 1000.
`,: Dus, als de kostvvinner, in plaats van de premiën te betalen, _
, 20 jaar lang, op die Wijze had gespaard, dan had hij, buiten
I ] hetgeen hij overigens bezat, een f 700 kunnen nalaten. Het utrecht-
ll sche voorstel volgende, vervalt die som, aan de maatschappij.
E Ik vveet dat als de man, b.v. in het eerste jaar nadat het con- I
traot is aangegaan, overlijdt, de Weduwe de vvoning bijna voor niet i
ontvangt; en dat gevaar van te veel te betalen het eigenaardig A,
kenmerk van elke verzekering is, wat niet kan worden ontloopen. , ä
Maar, E- daargelaten wat er, zooals straks zal blijken, nog bij l
dien risico komt, - vraag ik: waarom is het hier noodig om ar- i
‘ ’ beiders aan een te veel betalen bloot te stellen? Men vvil zekerheid `
· geven van huisvesting aan de Weduwe. Welnu, de ge¢neens072dppe­ 1
ZM/ee vorm geeft die zekerheid zonder dat zij iets kost; bij dien
{ vorm wordt de arbeider dus niet blootgesteld aan geld,,verlies." -
Doch er is meer. 4
In vele gevallen zal de premie voor de verzekering het eenige
F, zijn wat de arbeider, buiten de afbetalingen op de koopsom en
buiten de andere gevvone behoeften, van zijn inkomsten kan afzon­
‘ deren. Dat geld doet dan Wel, zoo de omstandigheden dat meebren­
{ gen,_ de Woning op de Weduwe overgaan; maar de man heeft, j
` overigens, niet voor haar kunnen zorgen. De Woning echter geeft, `,
_ * i als zoodanig, nooh voedsel noch kleeding. _
_ I ‘ Wat nu ‘? i
De Weduwe kan kostgangers nemen of kamers verhuren, indien
` i dat veroorloofd is; zij kan ook uitgaan te werken; de kinderen
2 kunnen haar helpen zoodra zij mogen arbeiden. Aan te bevelen l
" is dit niet, doch de weduwe en de kinderen moeten eten. ;
_ | Er is een uitkomst! _ i
De eigenares - dat is de Weduwe ~_ kan de Woning neriwopen. ;
_? Daarop zal het wel neerkomen, omdat zij dan dadelijk geld heeft
om mee te huishouden. _
‘ , Waarborg dat de weduwe de vvoning kan beiwnden geeft dus de ï
‘ verzekering niet; daarom sprak ik zooeven van den korten duur ik
van den maatregel; de vveduvve, voor vvie dat alles vverd in ’t leven ,
" geroepen, is alleen geholpen wanneer zij de vvoning besohouvvt als
een vorm Waarin de penningen, die de man konde overhouden,
, zijn omgemunt.
,, ll 2
· i
l
l
l
2