HomeOver individueelen en gemeenschappelijken eigendom aan arbeiderswoningenPagina 20

JPEG (Deze pagina), 0.97 MB

TIFF (Deze pagina), 8.58 MB

PDF (Volledig document), 62.43 MB

ie

Waar blijft echter, zal men vragen, de weduwe met de kinderen? j [_
Indien in het reeds genoemde wooncontraot is opgenomen dat J
de weclmoe steeds het [recht heeft oen in die woning te binnen wonen, r
behoudens hare verplichting om aan de algemeene voorwaarden
omtrent orde enz. te voldoen, is haar de woning gewaarborgd. s {
Dus hier wordt, door die bepaling in het wooncontract, hetzelfde 1
verkregen, als wat, bij den individueelen eigendom, wordt bereikt j
door allerlei neveninstellingen en aanvullingen om ,,tooh 1naar"
dien vorm ook voor arbeiderswoningen geschikt te maken. Instel- r ,3
lingen, die zoo licht tot gehaspel aanleiding kunnen geven en die
de woning duurder maken; de administratie voor die overeen- 4
komsten vordert onkosten die, onder welken naam ook, ten slotte
door den arbeider moeten worden betaald. I E
Ook met het oog op overlijden, hetzij de woning niet is over- ‘ M
gegaan, hetzij zij dat wel is, is dus de gemeenschappelijke vorm ,
te verkiezen boven den anderen. - {
Ik wensch hier terug te komen op de verzekering voorgesteld i
p in het utrechtsche rapport. De algemeene instemming (1) waarmee
het is begroet doet mij denken dat dat voorstel de brug zal zijn
voor den indioidneelen eigendom.
Met erkenning dat, strikt genomen, een gebrek in dien vorm
wordt verbeterd ­­ nl. dat de weduwe door haar de woning verkrijgt u
als de man overlijdt voor dat de woning is afbetaald, - betwijfel. . i Y
` ik toch of die vorm daardoor voor arbeiders geschikt is geworden. , l
i Ik zal trachten mijne meening hieromtrent duidelijk te maken. _
In de eerste plaats zij op het volgende gewezen.
De bijdragen voor de premien voor de bedoelde verzekering ver- I
tegenwoordigen, wanneer de man overlijdt als langen tijd de stor-
tingen zijn volgehouden, een bedrag dat, althans voor een arbeiders- ­ I
gezin, vrij belangrijk is. j
Indien ik de becijfering van het voorstel goed begrijp, zal er i
alleen voor de woonverzekering, aangegaan op 30­jarigen leeftijd,
30 jaren lang, telken jare, voor eene woning van f 1000, f 28.70 ` ,
moeten worden gestort. Volgens een tabel achter het voorstel
(’1) Volgens het verslag van een der vergaderingen, in het Handelsblad destijds
voorkomende, had het voorstel der commissie veel sympathie ook elders ondervonden; ‘
het Nut o. a. had een 350 exemplaren ter verspreiding aangevraagd. Q
* i
l
i