HomeOver individueelen en gemeenschappelijken eigendom aan arbeiderswoningenPagina 19

JPEG (Deze pagina), 966.60 KB

TIFF (Deze pagina), 8.43 MB

PDF (Volledig document), 62.43 MB

'E_,- , . . i. . ..,v Z .. , , . r .ï.’ ·; ·. .. ..i . ,.,.Y...Y-.­f.««-•· , ,.;«-­·
. lb
lg . . . .. i
3 geval, nog een paar jaar aan de afbetalingen, allicht wordt zij
N gesteund met een voorschot; nu is de som, wegens aankoop van
de woning, veel grooter - hulp daardoor minder waarschijnlijk.
Zal dus, voor dit geval, de individueele vorm niet even onvol-
ledig blijken te zijn als voor het eerste?
Hierin dient te worden voorzien, of die vorm deugt niet voor j
M cw"bcvlders­woningcoz.
i Een ,,wettelijke" overname, een ,,anerbereoht" (1), is in ons recht ,
­ onbekend; een bloot onderlinge toestemming daartoe schijnt mij ,
niet wenschelijk in zulke kleine boedels, omdat de zekerheid voor
de anderen te gering en het belang te weinig is om het recht 'ïï
te doen gelden; de weduwe zal ook zoo bezwaarlijk de afbeta-
lingen kunnen volhouden.
Het leenen van geld op hypotheek zal, gezwegen van de kosten, i
moeilijk gaan; de reden waarom volgt later.
De maatschappij, welke de woningen uitgeeft, zoude de ver- l
_ plichting kunnen aangaan om de woning terug te nemen tegen I;
` taxatie, de gelden uit te keeren en de woning terug te geven L
` aan de weduwe. Indien dan de erfgenamen met een onderhandschen ‘
’, verkoop willen en mogen genoegen nemen, en de weduwe den g
, hoogeren huurprijs -- hooger door de afbetalingen op den koopprijs 1
A; dan die van andere woningen - kan betalen, kan zij blijven wonen. ,§
Wellicht kan ook hiervoor eene verzekering worden uitgedacht. - l
j l
` En nn, de gemecizsclzcijogoclrüicc eigendom. Welke gevolgen zal deze
§,· vorm hebben bij overlijden, in de beide gevallen die zich omtrent
s U de woning kunnen voordoen? l
, Hier heeft, dit is reeds eene vereenvoudiging, het tijdstip van
j. overlijden van den kostwinner geen invloed; met dat tijdstip hangt
,i‘ . alleen samen of deze veel of weinig op zijn aandeel heeft gestort. l
· Dat te­goed is het vermogen, niet de woning. Bij boedelscheiding ‘
j dns, onverschillig wanneer die voorvalt, levert het onroerende geen
ç moeilijkheden op; de waarde van het te­goed wordt geschat, -
hoe dat geschiedt doet er hier niet toe, - en het geld verdeeld
onder de deelgerechtigden, iets wat zeker veel eenvoudiger en _
__ minder kostbaar is dan verkoop van om"om‘c·ncZ goed.
i C1) In enkele streken van Twente, bij Tubbergen, Ootmarsum, is zulk een overname
L bij landelijk eigendom vrij §,§€b1‘lli{(3ll_jli.
l
E l,