HomeOver individueelen en gemeenschappelijken eigendom aan arbeiderswoningenPagina 18

JPEG (Deze pagina), 0.99 MB

TIFF (Deze pagina), 8.43 MB

PDF (Volledig document), 62.43 MB

s
ri
ll
De toestand wordt echter ingewikkelder als er meerdere deel- (l
gerechtigden zijn, bv. weduwe en kinderen. en
Gewoonlijk zullen er in den boedel van een arbeider geen andere
baten zijn dan de woning; deze ,,over te sparen" is reeds veel.
Omdat hij niets anders heeft, en omdat onze wet aan ieder der
kinderen recht geeft op een bepaald deel der nalatenschap en ook
de weduwe misschien haar rechten kan doen gelden, - wat wordt
beheerscht door het huwelijks­goederenrecht ~ zal de woning niet
aan een hunner kunnen overgaan - tenzij met toestemming van
allen. Willeii de erfgenamen elk hun aandeel uit de nalatenschap
ontvangen, iets wat nog al eens zal voorkomen, omdat, als de
woning vis overgegaan, er allicht meerderjarige kinderen zijn, -
dan moet de boedel worden gescheiden; met andere woorden: de
woning moet worden verkocht. Daarvan is het gevolg dat er van
het, door den overledene, gespaarde vermogen geld verloren gaat,
en dat de overblijvenden - de weduwe - de woning oncczfcn ncr-
Zatcn; terugkoopen zal wel zelden plaats hebben.
Op welke wijze kan vooral. dit laatste gevolg worden voorkomen ? "
Het heeft mijn aandacht getrokken dat de stellers van het
utrechtsche rapport, die kennelijk met zooveel ijver en liefde voor ï
het onderwerp aan hun bericht hebben gewerkt, dit tweede geval '
onbesproken hebben gelaten. Het resultaat van hun eigen voorstellen "
­­ het overgaan van de woning aan de weduwe - heeft kans ,­‘
van korten duur te zullen zijn. Toch gelden de argumenten, die zij
bezigden om voor het eerste geval een middel aan te wenden, ook hier.
Daar werd gevreesd dat de vader, als hij in de latere jaren van il`,
deelneming sterft, meerderjarige kinderen zal nalaten; hier is die , '
waarschijnlijkheid nog grooter, omdat de kinderen ouder zijn ge- i·
worden. Daar werd verondersteld dat de weduwe, wegens gebrek {
aan geld, de noodige afbetalingen op den koopprijs niet zoude gt _
kunnen doen; hier is de som, opeens benoodigd om te kunnen
blijven wonen, veel grooter, omdat de woning moet gekocht wor- '
den, al kan ook de som die haar uit de nalatenschap mocht toe- i
komen, in rekening worden gebracht. i
De weduwe is er dus, in dit geval, even erg ­- neen eigenlijk
nog erger aan toe dan in het eerste.
Had toen de vrouw een ,,natuurlijke" aanspraak op de woning, V.
nu heeft zij dat nog meer; zij werkte langer mede. Ook is er ‘
minder kans dat zij geholpen wordt; ontbreken er, in het eerste j
..l
1
l
è {
j .
. l