HomeOver individueelen en gemeenschappelijken eigendom aan arbeiderswoningenPagina 17

JPEG (Deze pagina), 0.96 MB

TIFF (Deze pagina), 8.40 MB

PDF (Volledig document), 62.43 MB

jl, .

13
li.
jl, huishouding, evengoed als de man, door zijn werken voor de huis-
“· houding, heeft meegewerkt om de noodige afbetalingen te doen.
Houdt de weduwe de woning, en was de man gestorven toen reeds ‘
een belangrijke som was afbetaald, hoe licht kan er dan niet later
‘ een rechtsstrijd ontstaan tusschen haar en een der kinderen die,
inmiddels meerderjarig geworden, zijn aandeel in de vaderlijke nala-
_ tenschap opeischt. Doet hij dat met recht, dan zal verkoop van
i de woning, evenzeer, bijna onvermijdelijk zijn.
1 Is hierin te verhelpen?
Als van zelf wijs ik op het, in den laatsten tijd zoo dikwijls, . ’
met betrekking tot dit onderwerp, besproken voorstel, opgenomen
in het reeds meergenoemde rapport. De ontwerpers daarvan, de
heeren D. Schaap en K. H. Beijen, raden aan om de verzekering
ter hand te nemen. En wel: dat de woning worde verhuurd voor
een prijs waardoor zij in eigendom overgaat na een vooraf bepaald
aantal jaren, - dus de gewone individueele eigendomsverkrijging;
_ - doch met deze verdere bepaling (1) dat, door betaling van een
`zj zekere som (per week) boven den huurprijs, de woning, - indien de
I kostwinner vóór dien bepaalden tijd overlijdt, -­ onbezwaard in eigen-
,1 dom overgaat aan de weduwe, of aan een aangeduiden persoon.
, Die verhooging geschiedt naar de regels eener gewone levensver-
wij zekering.
·i§‘ Wanneer zich dan het geval, dat ik thans bespreek, voordoet,
U krijgt de weduwe dadelijk de woning in eigendom.
Op die wijze kan er worden te gemoet gekomen aan het bezwaar dat
7,, ook die heeren, voorstanders van den individueelen eigendom, gevoelen
ij dat dien vorm aankleeft, en waarom zij hem onvolledig noemen. (2) -
§’ Hoe zal het gaan in het tweede geval, als de man overlijdt
ndddt dewoning is overgegaan? '
Indien hij slechts een persoon nalaat aan wien de woning kan toe-
komen, zullen er zich geen moeilijkheden voordoen; alleen wordt de
vrijheid van beweging van den nieuwen verkrijger aan banden gelegd.
(1) Het voorstel (pag. 37 der brochure) is niet woordelijk overgenomen; daarin is,
in de huursom, de verzekering begrepen. Voor de behandeling van mijn onderwerp
was het minder goed die twee zaken ongescheiden te laten. Doch ook komt mij, om
4* andere redenen, samensmelting niet gewenscht voor; men zal, geloof ik, verwikkelingen
_ voorkomen door de bedragen van huurprijs en van verzekering afzonderlijk in de
. COïl`iZ1`2l.CilBI"1 TLG HOGIDGH 811 té bêpäiêll.
(2) Eengie bedenkingen tegen het voorstel zal ik mij straks veroorloven.
i
i