HomeOver individueelen en gemeenschappelijken eigendom aan arbeiderswoningenPagina 16

JPEG (Deze pagina), 935.05 KB

TIFF (Deze pagina), 8.40 MB

PDF (Volledig document), 62.43 MB

,1.. .
· I
12
indien de maatschappij van oordeel is dat werkelijk zulk eene bepa­ il
ling moet worden uitgevoerd, dan is er veel kans dat, bij verkoop kn
van de woning, de opbrengst door diezelfde omstandigheid zoude
worden getroffen. (1) _
Ik meen dus met recht te mogen beweren dat, in zulke tijden,
de beide stelsels, in dit opzicht, van gelijke waarde zijn. En, tevens,
dat in gewone omstandigheden, bij den gemeenschappelijken eigen- -6
dom weder een voordeel herrijst, hetwelk het individueel eigendom, ‘
zonder neveninstellingen, nooit kan bieden. - `
In de tweede plaats wensch ik de beide eigendomsvormen te
bespreken, in verband met het ooorlyolem van den kostwinner, I
indien de woning voor dien tijd niet reeds in andere handen is
overgegaan.
Bij den mdémlducclcvz vorm zijn er twee gevallen te onderscheiden:
de kostwinner sterft:
of als de woning mot is overgegaan,
of als zij wèl is overgegaan.
Hoe kan de toestand voor het gezin worden in het eerste geval?
Met betrekking tot hetgeen op den koopprijs is afbetaald is het (
de vraag of de maatschappij dit moet teruggeven; het antwoord H!
. hangt af van de rechtsverhouding die er is geweest tusschen de j
twee partijen; was er b.v. een contract van huur en verhuur met
hoogen huurprijs, of was er een contract met lageren prijs en ll
een tweede omtrent de afbetalingen op de koopsom? J
Doch wat de hoofdzaak betreft, de woning: het zal wel hierop jl
neerkomen dat de overblijvenden - of om een bepaald en meest
voorkomend geval voortaan te noemen, - de weduwe die woning_ g
` moet verlaten; door de verdere afbetalingen op den koopprijs is g.
de uitgave voor die woning hooger dan voor eene andere; de ver-
diensten zullen in die dagen wel gering zijn.
Vrij algemeen wordt dit voor de betrokken personen, als een der ,
kwade kansen van den individueelen eigendom aangemerkt. Te
recht schrijft het rapport der utrechtsche afdeeling der vereeniging .
voor fabriek- en handwerksnijverheid, dat het wreed moet zijn voor
de vrouw, die zich verheugde op een eigen woning, om die woning te ai
moeten verlaten; terwijl toch ook zij, door hare zuinigheid in de
(*1) Zoo ook van Marken.
2
l
J