HomeOver individueelen en gemeenschappelijken eigendom aan arbeiderswoningenPagina 14

JPEG (Deze pagina), 0.97 MB

TIFF (Deze pagina), 8.35 MB

PDF (Volledig document), 62.43 MB

..”. .;.;.;..;n--. .-;. . .- n;;;;,n,n; ...;..;-;;n.-..i;,_;ï ..
` l
10 `
verhuren of vcrkoopen. Doch hoe komt hij geregeld aan de huur- ;`_
penningen; wie houdt toezicht? Verkoopen is eenvoudiger; doch N
de kosten drukken op den koopprijs; op de f 1000 komen er een
i` 60 a f 70 onkosten, zelfs bij onderhandschen verkoop. Is er
dadelijk een huurder of kooper te vinden?
De eene arm is dus bezwaard met eene woning. Ik vrees dat
daardoor deze zoo iijn bewerktuigde balans, - evenals een balans ;,.·
voor milligramwegingen ongeschikt is voor het wegen van zware n
lasten, - onwerkzaam zal worden. De loonregcling, die reeds
moeilijkheden genoeg oplevert, ook omdat de arbeidskracht een
,.koopwaar" (‘?) is van zulk een eigenaardige natuur, zal door woningen,
in individueel eigendom overgegaan, nog moeilijker worden. Men
zal aan den eenen kant proiiteeren van omstandigheden. De slecht
gezinde patroons zullen de loonen gaan regelen, niet alleen naar .
het werk en naar de beschikbare werkkrachten, maar ook in
verband met de moeilijkheid om de eigen woning kwijt te raken.
De heer van Marken oppcrt dezelfde bedenking; de kapelaan M
Hitze vreest ook vermindering van loon. Q
De bouwmaatschappij zoude zich kunnen verplichten om, onder YL
zekere voorwaarden, de woning terug te nemen; zonder opoffering i
van geld, van de zijde van den arbeider, zal dat echter niet licht j ,
gebeuren. --- ` T
Vergelijk nu den besproken vorm met den gerneensc/rappeinken V
eigendom.
Bij dien vorm veronderstel ik dat er tusschen de leden en de maat- I ,•
schappij een contract bestaat, waarin de rechten en verplichtingen der l
leden zijn omschreven. (Ter voorkoming van verwarring met andere
overeenkomsten wordt dit contract verder woonconzfraezf genoemd).
Indien daarin is opgenomen dat ieder lid, bn vertrek naar elders,
de Woning kan verlaten en enne rechten, enne aancleelen, aan een
ander kan overdragen, of met de onaazfschappü kan afrekenen, zoo
is de bewoner, door de woning, niet aan de plaats gebonden.
Bij den gemeenschappelijken eigendom ist dem Arbeitcr die volle
Freizüzigkeit gewahrt, schrijft de kapelaan Hitze.
Niet dat ik voor een zwervende arbeiders-bevolking ben; ik «.
erken de nadeelen daarvan. Met het utrechtschc rapport ben ik het
eens dat een jaren lange werkzaamheid bij denzelfden patroon
waardeering verdient; patroon en arbeider worden door zulk eene