HomeOver individueelen en gemeenschappelijken eigendom aan arbeiderswoningenPagina 12

JPEG (Deze pagina), 951.19 KB

TIFF (Deze pagina), 8.58 MB

PDF (Volledig document), 62.43 MB

8 .
uit kapitalisten, zoude het doel natuurlijk niet worden bereikt,
want dan zouden ook dezen en niet de arbeiders de eigenaren zijn. D
, ln de 2de plaats zij vermeld, dat ik niet op ’t oog heb een
i enkele woning hier of daar gebouwd (l), maar wel die sztclselmmfigc
, aanbouw zooals dat meestal, in arbeiderswijken, arbeiter­viertel,
cités ouvrieres (2), voorkomt.
. Verder, houd ik mij aan de bestaande economische toestanden, .
en aan de bestaande wetgeving. (
Een enkel woord tot toelichting.
Het gemeenschappelijk eigendom zal ik aanbevelen.
Doch daarmee wil ik niet verdedigen het afschaffen van den in-
dividueelen of privaten eigendom in ’t algemeen. Evenmin wil ik
hier strijden voor een algemeen collectiefeigendom van den grond,
noch voor de mark, de alrnende, de mir, de communanza of hoe .
men die gemeenschappelijke vormen noemt.
De bezwaren en voordeelen doelen alleen op het onderwerp thans J
in behandeling, op ctrbciderswoningcn. _
Zoo ook ten opzichte van de wetgeving. `1
Enkele bezwaren tegen den individueelen eigendom zouden b.v. Q
` door eene wijziging in het erfrecht te verhelpen zijn, of door bepa­ (
lingen op den verkoop van onroerend goed, of door wijzigingen in de
kosten van overgang daarvan; doch het schijnt mij verkeerd, om
zulk een belangrijken maatregel, als waarvan hier sprake is, te
beoordeelen naar - om bezwaren aan individueel eigendom
verbonden ter zijde te stellen met een beroep op - eene wetge- {
ving uit dat oogpunt wenschelijk, maar waarvan het tot stand ,{
komen toch geheel onzeker is. l
lk onthoud mij ook van het aangeven van middelen hoe zulk
eene vereeniging aan het noodige kapitaal komt. Alleen zijn ge-
(1) ln Twenthe bijvoorbeeld. Daar spaart de »i`atsoenlijke" arbeider, die, ook door
zijn gezin, goed in de verdienste is, zooveel, dat hij een stukje grond, hier of daar,
kan koopen; hij bouwt, op een gedeelte, een huis niet 2 woningen, ééne voor hem
zelf, ééne om te verhuren; het andere gedeelte van den grond dient voor moestuin,
die in de vrije uren wordt bebouwd. Al gelden ook de bezwaren, ten deele, op eene
enkele woning, zoo treden zij hier minder sterk op, met minder algemeene gevolgen.
(2) Hoewel het een uitheemseh woord is zal ik niet nalaten het woord cité te
gebruiken, omdat het zeer kort uitdrukt wat wordt bedoeld; het kan worden vervangen
door »wijk"; Servaas de Bruin, Nederlandsche tolk, vertaalt het met >>hofje". Geen dier
beide woorden geeft de juiste bedoeling terug.