HomeVerbetering onzer handelsstatistiekPagina 9

JPEG (Deze pagina), 1.04 MB

TIFF (Deze pagina), 8.42 MB

PDF (Volledig document), 39.07 MB

, 7/ " J` "4""°"""*""""’“""""""";"
L j
_ l
> zi` .
l ,
D
X`: . l
;._ INLEIDING. vu
4"’ Het ,,staatkundig en staathuishoudkundig jaarboekje" is onder
l de Vewoomgmg voor de smtistrïeïrr tot de ,,Jaarcijfers" en de ,,Bg­ 7
dragen" gegroeid, onze orneieeie handelsstatistiek vermocht zg niet ,
van de sleur los te maken. Bevredigen kan de handelsstatistiek l
niemand. Niemand ook, die waagt haar op een lijn te stellen
met de handelsstatistieken onzer naburen. ,
Nu heeft de minister van Finantiën aangevoerd, dat zij die op '
de handelsstatistiek van Engeland wijzen en bijv. ten onzent de
maomoZstatc·n met denzeliden spoed zouden willen zien verschijnen,
niet uit het oog moeten verliezen, dat het Custom House te Londen
. over een aanzienlijk personeel beschikt.
Eene doorgevoerde vergelijking zoude meer licht hebben gegeven.
. VVat onze handelsstatistiek kost en hoeveel hoofden en handen zg
‘ bezighoudt zal zeker slechts weinigen bekend zgn. Ik kandie . '
bgzonderheden den lezer niet verstrekken; doch vertrouw dat de
inlichtingen betreffende de inrichting van het Stat. Office (H. M.
Customs) dat de m.oo.ncZsmtmz bewerkt, op zich zelve de vermel-
ding waard zgn. Het Stat. Office telt 123 ambtenaren. Het staat
onder leiding van den heer Joan Oonnnonx. Hem dank ik de ’
. volgende bijzonderheden (1). Van de Londensche kantoren en 115 .
3 . kantoren in het rijk ontvangt het Stat. Office dagelijks de benoo-
digde opgaven. Zijn taak is drieledig. 4
1°. Verwerkt het Stat. Office de gegevens, die het dagelijks
jj ontvangt tot _de maandelijksche Accounts rolatmg 0/zi Tmcle ‘
= ; and lTcwigcmïon", waarin de cijfers van elke maand 7 a 8
·` dagen nadat de maand verstreken is, verschijnen (2). ·
2°. levert het Stat. Office het manuscript voor de bekende
l Bills of Entry (3), die door de regeering uitgegeven, haar g
- eene jaarlgksche bate bezorgen va.n ï p. st. 7000. i
3<·. Verstrekt het Stat. Office, tegen betaling, informatiën aan `
particulieren. De bruto-ontvangst hiervoor bedraagt jaarlijks _ 1
ii p. st. 6000.
Voor al dit werk wordt nu jaarlijks ä p. st 25 500 ter beschik- (
t king van het Stat. Ofiice gesteld. .
Wie geneigd is hieruit alleen de gevolgtrekking te maken dat ` I
_ goede statistiek veel geld kost, bedenke tevens, dat een groot deel I
( der kosten kan worden terug gevonden; dat practische exploitatie A (
waar het de handelsstatistiek geldt, ook ten onzent den steun van .
_ handel en nijverheid niet zal ontberen.
DELFT, Juni ’89. O. K. O. ;
(1) Volgens opgave van 22 Febr. 89. A ç
(2) Het publiek betaalt voor de ,,Accounts" niet anders dan het drukloon en
het papier. ­
(3) _Vroeger uitgegeven ten voordeele van het ,,Customs Benevolent Fund", eene
onderlinge verzekering v/d douaneambtenaren Toen het patent verviel werden de · ,
Bills overgenomen door de regeering en werd het Stat. Office belast met de bewerking, v
j
H E l
r · j
·­«L-«».­J.s... gmx.- ..­. .zg..xm,,,,,,.,,m_,,,r g_,___“ , g_>_g_w _ 4, ,,/5