HomeVerbetering onzer handelsstatistiekPagina 8

JPEG (Deze pagina), 1.11 MB

TIFF (Deze pagina), 8.42 MB

PDF (Volledig document), 39.07 MB

i, I
lëe
VI INLEIDING. T5
gaa
Centraal Statistisch Bureau. Den 31 Oct. ’78 zond zg een adres l
aan den Koning. Hoewel met groote zorg opgesteld, vermocht
het adres geene gunstige beschikking te erlangen. Ook de levendige
gedachtenwisseling die zich in de Kamerzitting van 9 Dec. ontspon
(tusschen den Minister ICAPPEYNE VAN nr. Cornnto en de H.H.
nn BRUYN Kors (1) en GOEMAN Bonensros) mocht niet baten. Na
het aftreden van den Minister scheen de toekomst voor de statistiek
verzekerd. Het ministerie dat toen aan het bewind kwam telde
V twee leden, die in vroegeren werkkring de statistiek met groote
toewijding hadden gediend (2). _
Een adres d.d. Mei ’8O waarin de Vcrccaigihg voor de statistiek
op haar schrijven van Oct. ’78 terugkwam werd beantwoord met (
de gunstige mededeeling, dat bij het opmaken der staatsbegrooting ·
van ’81 op het verlangen van adressanten werd gelet. In de
begroeting ontbrak de post voor het Centraal Bureau niet. Door
den Minister werd in navolging van de schatting der Commissie
van de Vereeniging voor de statistiek, il 10000 voor het Ccatraal
Bureau gevraagd. De Regeering wilde een bescheiden optreden
van het nieuwe bureau -- en deelde blijkbaar de meening van j
de voornoemde commissie, die in haar rapport had gezegd ,,wel 1 A
,,kan misschien de instelling in de toekomst naarmate zg door het
,,leveren van practische resultaten aller sympathie verwekt haar
,,werkkring uitbreiden; maar zal zg niet na enkele jaren onder I
,,het vooroordeel waaraan de statistiek thans nog in ruimen kring i ,
· nblootstaat bezwijken; dan is het noodig, dat zij voorloopig haar z
,,taak beperke tot het noodzakelgkste" (3).
VVeldra echter bleek alle hoop op afdoende reorganisatie ijdel. I
Op het regeeringsvoorstel weigerde de Kamer 11 Dec. ’80 hare ` .
medewerking. In Juni ’81 trad Mr. Vrssnrnne als minister van
Financiën af. Het Centraal Bitrcaa kwam niet tot stand.
Toen achtte de Vereeniging voor de statistiek de tijd gekomen
om te handelen. Zij besloot tot de oprichting van het Statistisch
Iiistititat en verwezenlijkte aldus het denkbeeld dat de heer -
PIERSON in ’78 had ontwikkeld. In Mei ’84 trad het Statistisch
Instituut in werking. Inmiddels had de Vereeniging voor dc
statistiek in April ’83 tot den minister van Financiën het verzoek j
gericht om gevolg te geven aan het voornemen om onze hahcicls-
statistiek te verbeteren; hetzij door benoeming van eene Commissie
of anderszins. Hoe weinig die poging mocht baten is bekend. i
(1) Later voorzitter v/d Vereeniging v/d stat. en de bewerker der ,,Jaarcijfers", L
die later (in ’82) het licht zagen, dank zij het rijkssubsidie aan de Vereeniging verleend.
(2) De Min van Financiën, VISSERING, als oud­hoogleeraar i/d statistiek. ·
De Min. van -binnenl. zaken, SIX, als oud-secretaris v/d Rijks-Commissie voor
statistiek.
(3) ,,Bij de inrichting eener nieuwe statistiek mag naar adviezen van deskun-
,,digen worden geluisterd, de meeste adviezen zouden als een bureaet aan statisticlc
,,zijn taak serieus opvatte, _moeten strekken tot·ccrboterivzg der statistiek " G. DE
BOSCH KEMPER; Begin of Einde? (Vragen des tijds ’81) I
1
E