HomeVerbetering onzer handelsstatistiekPagina 7

JPEG (Deze pagina), 1.09 MB

TIFF (Deze pagina), 8.28 MB

PDF (Volledig document), 39.07 MB

)?
t
j
j iniinrnrne. V ,
` I
` <` inleidde met de woorden: ,,De publieke opinie is, de tegenwoordige
,,geschiedenis verkondigt deze waarheid elken dag, de groote be-
,,weegkraclit, waardoor de staatkunde wordt bepaald. Wanneer
,,die publieke opinie gevoed wordt door grondige overweging der ^
nmaatschappelijke behoeften, wanneer de beginselen eener ver- ‘
,,lichte staatkunde, wanneer de waarheden der staathuishoudkunde ‘
,,waarop het in den tegenwoordigen tijd zoozeer aankomt in de
,,hoofden van velen indringen en daaruit een algemeen gevoel van j
,,regt en van hetgeen voor waarachtig volksbelang nuttig is geboren ?
,,wordt, kan men daarvan de meeste vruchten voor het Vaderland |
n ,,verwachten". [
Is die verlichte opvatting niet een bewijs van de uitstekende j
bedoelingen waarmede in die dagen het gebrekkige, dat te leveren (
viel, werd geleverd. Met zelfvoldoening mocht de stichter van ‘ l
het jaarboekje in ’57 op het doorloopen tijdvak terugzien. Het j
jaarboekje dat in ’4Q een aanmerkelijk verlies had gegeven, was ,
de finantieële zorgen te boven. N/Vel waagde men nog niet de e
oprichting van een ,,Nedertandsek Statistisch Genootschap" door ·
Mr. Vrssnaine voorgesteld; doch reeds werd gevoeld dat de ver- (
wezenlijking van dat denkbeeld een vraag des tnds moest zijn (1). j
T Door de leden van het jaarboekje werd de Vereeniging voor de
* statistiek in Nederland geconstitueerd. jj
X Op het Iiternationaat Congres, dat jaar te Weenen gehouden,
j sprak von Czonnnie de kernachtige woorden, ,,voortaan zal elke
{ ,,regeering van een beschaafden staat zich schamen geen goede
4 ,,statistiek te hebben" (2).
‘ Op het Congres te ’s Gravenhage in *69 werd voor het eerst een ë;
> krachtige stoot gegeven in de richting, die de Commissie tot ker-
ziening der statistiek van liet Totoerbond de wenschelijkheid deed T
, uitspreken, dat de handeldrijvende staten zich met elkaar zouden {
j verstaan omtrent de grondslagen en vormen der kandelsstatistiek
J en dat zg elkander de resultaten op het terrein des handels ge-
i regeld zouden meedeelen (3). =
Q De opheffing van de Afdeeling Statistiek bij het Departement à
’ van Binnenlandse/te Zaken in ’78 vestigde de aandacht der Kamer
opnieuw op het vraagstuk (4). Zonder die opheffing op zich 1
‘ zelve af te keuren, achtte de Vereeniging voor de statistiek toen ,
het tijdstip gekomen om aan te dringen op de instelling van een
(1) Elf jaren laterverselieen de eerste aflevering van de Algemeene statistiek voor
Nederland, onder leiding van Mr. VISSERING. Op dezelfde vergadering in ’57 was ri
de bewerking dezer statistiek reeds besproken
(2) De statistiek, te zeer in het kader der wetenschap gedrongen, vond nog $‘
geen steun bij het. publiek. ,,Wat v. C. beproefde tot stand te brengen, 0. a. eene j
,,nijvei·heids-statistielc, vond later geene V00l‘lZZ€lïlïll’g"’. (Econ. 85). z
(Br De Commissie begreep evenwel, dat in afwachting van eene internationale re- °
,,_ geling de statistiek van Duitschland diende te worden worden geregeld (zie Econ. 187 Or. "
(4) De werkkring der thans verdwenen afdeeling bij B. Z. was eenzijdig en on- ·
volledig tevens (Econ. 79).. ‘ A j
nl
l
l