HomeVerbetering onzer handelsstatistiekPagina 5

JPEG (Deze pagina), 1.04 MB

TIFF (Deze pagina), 8.43 MB

PDF (Volledig document), 39.07 MB

,_ _,,, .,., Y «.a..=.;m.»­ ··~» «·»«:s~v»»·v¤mx«»»amwm §
";'
j .
i
ii
INLEIDING-

Dank zij het initiatief van onzen minister van Financien, is de
zoo noodige verbetering van onze handelsstatistiek ter sprake ge-
bracht. Door ZEx. is dato 31 Dec. ll aan de Kamers van Koophandel
en Fabrieken eene circulaire gericht, met verzoek van advies in l
zake de heffing van een statistiek recht en wijziging in de maand-
staten onzer handelsstatistiek.
l'· Verbetering in de jaarstatistiek en van de wijze van heffing
onzer invoerrechten naar de waarde zgn verder door den minister ,
genoemd als onderwerpen, die bij de Regeering worden overwogen
Y en waarover eerlang advies van de Kamers van Koophandel zal
worden ingewonnen. Verschillende persberichten hebben deze
circulaire tot gemeen goed gemaakt voor ruimeren kring dan waar-
; voor het ministerieel schrüven bestemd was In het bijzonder
1 hebben zij de aandacht gevestigd op de adviezen der Kamers van
i Koophandel. Daarin ligt de aanleiding tot deze bespreking.
Jr M. i. hebben de Kamers van Koophandel en Fabrieken de voor- ‘
1, stellen van den minister niet voldoende ontleed. Ik achtte het der- l
halve noodzakelük vast te stellen, welke wijzigingen in beginsel als
ë verbetering onzer ofiicieele handelsstatistiek moeten worden erkend.
L Herhaling verinoeit en zoo behoeft het ons dan ook geenszins te
) verwonderen, dat de Kamers van Koophandel na de vele adviezen,
_ die zij in de laatste jaren gevraagd en ongevraagd hebben verstrekt, l
. de circulaire van 31 Dec. ll. niet heantwoordden met eene uitvoerige {
l critiek op de voorstellen van den minister en aanvulling van diens à
. voorstellen.· l
I Nu de regeering ter verbetering van de handelsstatistiek terug-
al tastte op het oude middel (heriing van een statistiek recht in den
{ geest van het wetsontwerp van 5 Dec. ’85) bepaalden de Kamers Q
van Koophandel zich tot verwijzing naar de vroeger aangevoerde
‘ bedenkingen. ·' !
Feitelijk zijn wij dus niet verder dan in ’ö5. Daarbij dreigt het ,.
gevaar dat ingrüpende hervorming andermaal wordt verschoven, g
dat de handelsstatistiek op nieuw ter ruste gaat. Op dit gevaar
dient te worden gewezen. _ ix
Het heet, dat in het debat over de handelsstatistiek van weers­
zijden de eigenlijk afdoende argumenten zijn toegelicht en dat in V?
Z het bijzonder met betrekking tot de heffing van een statistiek ·
recht, in den strijd tusschen de voor- en tegenstanders eener Q
zoodanige hefïing alles gezegd is, wat kon worden aangevoerd om ïï
de tegenpartü van hare dwaling te overtuigen. ,
­•;· . Dat, om bij het statistiek recht te blijven, de argumenten li
’ voor en tegen de heffing geenszins zijn uitgeput, daarvoor heb ik ;

I l