HomeVerbetering onzer handelsstatistiekPagina 44

JPEG (Deze pagina), 892.61 KB

TIFF (Deze pagina), 8.39 MB

PDF (Volledig document), 39.07 MB

r ( W I
j l
. +
s . l
l ill
‘ E
i er E
schikt zijn en het rangnommer dat hunne plaats in die rubriek ‘+
aanwijst (1).
4**. In de statistiek zelve worden de rubriek van het tarief en
het rangnommer, dat de plaats der goederen in de rubriek aanwüst, *
niet opgenomen; wel wordt het volgnommer van het statistisch j
register, de hoeveelheid bij de aangifte als eenheid gesteld en het
invoerrecht aangegeven. ;j
5° De aangifte van de landen van herkomst of bestemming wordt l
vervangen door de opgaven van de vreemde havens, hetzü als laatste
station bij den invoer, hetzh als eerste station bij den uitvoer, f
wanneer de aangevers geene betrouwbare inlichtingen omtrent de
werkelüke herkomst of bestemming kunnen verstrekken.
In de statistiek wordt voor de vreemde havens eene kolom naast
die der landen van herkomst of bestemming ingeruimd -- en dit
bij den invoer tot verbruik en den uitvoer uit het vrrje verkeer.
G". De vergelijking met vroegere opgaven is van zoo groot be-
lang, het repeteeren van de eenmaal verwerkte gegevens eischt
van de regeering zoo weinig werk, dat in. i. deze eisch niet mag .
wegvallen. In de maanclstateu acht ik de jaarcüfers niet op hunne
plaats. Veeleer is in navolging van de Engelsche statistiek het
` repeteeren van de g-zoombiueercle maanclcvj/ers over ve·rsehiZleucZe· .
jaren aan te bevelen.
7°. Indien de regeering kan besluiten de verschillende staten
van de maandstatistiek (in de eerste plaats) afzonderlijk te publi-
j ceeren in deze volgorde
‘ I II III _
j algem. invoer ( invoer tot verbruik { doorvoer binnenkomend
l algem. uitvoer l uitvoer u/li vrije verkeer l id. uitgaand
_ zal zh den handel zeker gerieven. Stellig zouden de staten die 1
den algemeenen in- en uitvoer aangeven, reeds binnen eene week
ll) ï­ ‘__‘ li
_ _ No in dg Riibpek Rïmg'§““f’ï€" Zulk een aliub. register heft ‘
) Almh l6tt€l' statistiek. tgliêfl H;uè$i(äï·' de bezwaren op, verbonden aan
I ­-­--­-­­--­--_-ï-­­*­­--· de mdeelmg in rubrieken, die ;
. O _ altijd min of meer willekeurig
§ ’ blijft. Toch is dit eene wille-
j Olie _ l ` T keurigheid, die door de practijk
l vv igmndnotgnohê) 571 Il 20 wordt voorgeschreven en het 1
l lb­ v) tb. v.) (b, V,) beesttevergeliikenmet de pimrt- j
sing van de letters van het al- A
f lfabet in de letterkast van den ~
. zetter.
l
is
"°“"""*’""‘ r ""~·-­· ¤ ·­: ~·--­~.«·;r·+­«··~ =-,«.,. F ï<ï4;.:·»=­­<­­;­­­­.­·­­­~,·-»­»··­•­’ ’ .,,, __ _,_,,,,é______,__,__,, V *7-*