HomeVerbetering onzer handelsstatistiekPagina 43

JPEG (Deze pagina), 934.60 KB

TIFF (Deze pagina), 8.34 MB

PDF (Volledig document), 39.07 MB

i l
· l
ä
ss l
l
Schatting, de moeilijkste taak, moet m. i. worden overgebracht
naar de regeering, hetzij dan met of zonder permanente vak- j
commissie. In elk geval echter de ambtenaren van schatting
ontheven. Het ligt voor de hand dat volledigheid van het tarief
van zeer groot belang is. Wat heden belast is, wordt morgen
vrijgesteld en omgekeerd (1). Daarom moeten zoowel vrije als il
belaste goederen, in het tarief opgenomen, met zorg en handels- i
kennis worden ingedeeld. `
De verbetering in ele technieh onzer hcindelsstcitistieh en het i
" ·cerbancZ tusschen ons tarief en de statistiek.
Juiste aangifte door wijziging in de hefüng onzer invoerrechten,
zooeven bepleit, is niet alleen onze eisch in het belang van de
schatkist, zij is het evenzeer in het belang onzer handelsstatistiek. j
En gelukkig dat het nauw verband bestaat waardoor verbetering
van het tarief van invoerrechten altijd verbetering in de handels- i
statistiek meebrengt.
Maken wij ons ten nutte wat de buitenlandsche handelsstatistiek
op de onze voor heeft en houden wij evenzeer rekening met de
voorstellen door mij in het vorige hoofdstuk besproken, dan zijn 1
als technische verbeteringen te noemen:
1°. De alfabetische volgorde vervalt en wordt vervangen door
eene indeeling naar rubrieken in aansluiting met de buiten-
i landsche.
. y 2". Elk der rubrieken wordt gesplitst, zoodat elk artikel afzon-
derlijk genoemd wordt. Aan de verschillende goederen wordt een
rangnommer gegeven in de rubriek waartoe zij worden gerekend.
Verschillende goederen kunnen onder hetzelfde rangnommer 1
· voorkomen.
i S". Aan de statistiek wordt een alfabetisch register toegevoegd,
met opgave van het volgnommer dat de goederen in de statistische
uitgaven dragen, de rubriek waaronder zij in het tarief gerang-
j (1) Wij herrinneren aan de woorden van onzen minister van financiën 15 Dec. l. l. j
V ,,En nu vermeen ik, dat een zeer geschikt equivalent kan worden gevonden voor de "
verlaging van den zoutaccijns in het meer productief maken van de invoerrechten? j
‘, Het is de bevestiging van Bastiat’s betoog: ,,La douane peut être une machine
_ fiscale aussi bonne qu’une autre .... J’y vois pour l’avenir l’ancre de salut de nos
finanoes".
i .