HomeVerbetering onzer handelsstatistiekPagina 42

JPEG (Deze pagina), 0.98 MB

TIFF (Deze pagina), 8.34 MB

PDF (Volledig document), 39.07 MB

Y
j n
. 32
in ` Eene onjuiste opvatting van de heffing naar de hoeveelheid bij
de aangifte leidt er toe om de heffing naar de waarde tegenover
de gewichtshefiing te stellen. Dit is onjuist. Zoodra wij de zaak
iets nader beschouwen, zien wij dat heffing naar de waarde en
gewichtsheffing volstrekt niet tegenover elkaar staan. ln het wezen
der zaak is de heffing naar het gewicht slechts eene meer uitge-
werkte heffing naar de waarde. Het verschil zou men dan ook
aldus kunnen omschrijven, dat, waar het invoerrecht naar de
waarde geheven wordt, de wetgever een gedeelte van de taak die
· op hem rustte, gemakshalve aan de ambtenaren heeft overgelaten.
Heffing naar het gewicht eischt van dezen alleen kennis van het
tarief, terwgl cle wacwmlzelaqoclltng van het ctrttlcel alsdan reeds ln]
( ele sctntenstelltng van het tarief gescltteelrle. De ambtenaar behoeft
niet meer te schatten, hij behoeft slechts te kunnen zien welk
artikel wordt aangeboden (1).
Het voorstel _tot invoering van eene bindende prijscourant, door
het Hanclelsblacl aangegeven, gaat iets minder ver dan het mijne
om een volledig en practisch tarief saam te stellen en heffing naar
de hoeveelheid voor te schrüven, in beginsel wordt getracht
hetzelfde doel te bereiken; want wat bedoelen beide voorstellen
V, anders dan eene ltefyïng naar lzoeoeelltmlcl volgens eene belasting
naar clc waarcle (2).
· Al het voorbereidend werk voor de samenstelling van het tarief
wees ik toe aan de regeering. Zal dit voorbereidend werk niet
noodig zijn voor eene prijscourant? · ,
(1) Daarom vooral is bij de heffing van het uitvoerrccht naar het gewicht, ver-
traging uitgesloten indien slechts het tarief met zorg en handelskennis is opgesteld, 2.
zoodat niet dan bij hooge uitzondering verschil van meening kan ontstaan over de *
vraag onder welke rubriek eenig aangeboden artikel gerangschikt dient te worden. l
Bij de hefiing naar het gewicht (hoeveelheid), za.l in den regel foutive d i. te
lage aangifte als fraude moeten wo1·den beschouwd. Het dnitschc tarief mag ge-
acht worden van deze stelling uit te gaan, waar het eene declaratie verlangt met
opgave van het 1:e1·s¢·/zzlldigtle recht en bepaalt, dat indien de declaratie te laag is, ·
` niet alleen de aangeboden goederen worden geconiiskeerd. maar bovendien eene
r boete is verschuldigd van viermaal het bedrag hetwelk voor de schatkist verloren ç
v_ zou zijn gegaan, indien de goederen tegen het op de declaratie gestelde recht `
L waren ingevoerd. De maatregel is vrij pruisisch, doch zou ook hier toepassing
; kunnen vinden. `,
‘ (2) M a. w. eene heffing van het invoerreclxt over de hoeveelheid die wordt .
ingevoerd en tot een bedrag, dat rekening houdt niet de waarde van het artikel
l per 100 KG. (of per HL.; per stuk of dozijn, of per l)'I"). {
1
r
i,..,..-.._-, .... a Mew. _ . , n______.W..r..W.-......­A­~~·­­---»~~-~=·­­‘=· N Hr