HomeVerbetering onzer handelsstatistiekPagina 41

JPEG (Deze pagina), 974.57 KB

TIFF (Deze pagina), 8.43 MB

PDF (Volledig document), 39.07 MB

I
l
i
° l
l
l
31
’ Het voorstel van den heer 1 EMANïrs bevestigt den bestaanden
toestand, met dit onderscheidt evenwel, dat de facultatieve prijs- i
courant die nu alleen in naam bestaat (algemeene wet art. 123) 5
werkelgkheid wordt. (1)
Waarom de heer Eivnmrs niet verder gaat, daarvoor vinden (
wij de verklaring in zijne woorden ,,nu aan het hoofd van het (
departement van financiën staat iemand die ongenegen schijnt ­·
omvattende hervorming voor te bereiden."
Mr. EMANrs’ beschouwingen drongen mij tot de uiteenzetting
mijner opvatting omdat ik veronderstel dat een noodzakelijke · <
eisch van den handel zoodra hg met nadruk wordt geuit, ook de (
gewenschte verbetering doet geboren worden. O. a. is door mij (
in het Sociaal Weekblad de aandacht gevestigd op de tarieven ­(
onzer naburen waarbij heffing naar het gewicht (hoeveelheid) bij
de aangifte het leeuwendeel inneemt. (2) .
Zoowel bij de heffing naar de waarde als naar het gewicht
(hoeveelheid) eisoht een fiscaal tarief dat de grondslag dier heffing (
de waarde van het belaste artikel, het bedrag der heffing, in beide
gevallen hetzelfde breukdeel der waarde zij. (3) ·
In de praktijk valt nu te onderscheiden hef/ing naar de aange-
· geven waarde en izefüag naar cle hoeveel/mel, waarvoor als grond-
slag van berekening gediend heeft de eenheidswaarde van het
aangeboden artikel, in het dagelhksch leven iwfüag naar het gewicht '
geheeten.
(1) Het middel tot de oplossing van de dikwijls voorkomende geschillen tusschen
aangevers en ambtenaren wijst de heer Emants aan in uitbreiding van de commis- (
siën omschreven bij de wet van Dec. 1879 en kon. besluit 26 Jan. 1881. ‘ (
(2) Engeland. Hefiing voor slechts enkele artikelen, naar de hoeveelheid
(en de sterkte voor alcoholfabrikaten).
Duitsehland. Heffing naar de waarde alleen voor spoorwegwagens, voor
alle andere artikelen heffing naar de hoeveelheid. ·
Frankrijk. lleffing naar de waarde voor zwavelarsenicum en chemische pro-
ducten niet afzonderlijk genoemd; voor kunstmatig alizarine en verfstoffen niet afl
zonderlijk genoemd voor de overige artikelen heffing naar de hoeveelheid of het
‘ oppervlak. l
Italië en Spanje sluiten zich bij Frankrijk aan. (
( Hier zij eene plaats gegund aan het woord van de Foville, wiens oordeel in onze
‘ regeeringskringen stellig niet licht wordt geteld. (
j ,,La douane française tend En. exclure de plus en plus les droits ad valorem qui _ (H
·l ,,favorisent la fraude et multiplient les contestations. (La France Econ. 1887; ’j
,·· (3) Uit het voorbeeld reeds onder Hoofdstuk H aangehaald (invoerrechten op (
it, olie) zagen wij dat het tegenwoordige tarief aan de oorspronkelijke bedoeling van ;
den wetgever niet beantwoordt. r
__ “¢Mm~k;_