HomeVerbetering onzer handelsstatistiekPagina 39

JPEG (Deze pagina), 921.60 KB

TIFF (Deze pagina), 8.41 MB

PDF (Volledig document), 39.07 MB

1 . c
1 ä
E . ë
29 ^
*`i‘” voorwaar), dan zal de doorvoerlijst verloopeni alvorens aangezuiverd ?
i te zijn en op navraag aan deambtenaren de eerste houder onmo­ g
gelrjk de goederen kunnen aanwgzen. j
ln elk geval komt ook hier de begane fout aan het licht.
De ambtenaar kan eene afwachtende houding aannemen; hij
‘ zie alleen toe geene duplicaat-doorvoerlijsten aan te nemen voor u
goederen die niet zijn uitgevoerd. · 1
In theorie zouden wij bij deze aangifte der vrüe doorvoergoederen j
_ de heffing van een smtiszfiek recht niet behoeven. In de praktijk
roep ik het echter te hulp om de juiste aangifte te verzekeren. ‘
l De wijze van aangifte moet de waarborg zijn dat overeenkomstig .
· de voorschriften worde gedeclareerd; het statistiek recht werkt j
. mede om de verwarring met andere rubrieken te voorkomen. ` r
(Zie bl. 20) (1).
Voor de controle is het noodig dat het duplicaat van de door- .
voerlijst of de aangifte tot verbruik van goederen, die oorspronkelijk
;) ten doorvoer bestemd waren (althans bestemd worden geacht) l
­i· wordt gezonden naar het kantoor waar de doorvoerlijst is afge-
geven, terwijl in het belang dier controle de duur van de vrrje
doorvoerlijsten moet worden beperkt tot bgv. 14 dagen, en ver-
lenging voorzoover noodig.
Goederen waaromtrent bij aankomst de gegevens met betrekking J
tot hunne bestemming ontbreken, zullen moeten worden aangegeven
als doorvoergoederen. Worden de goederen tot verbruik bestemd, r
dan moet de houder eene aangifte als zoodanig doen en gelijktijdig
het statistiek recht betalen. ij
De gegevens voor onze doorvoerstazfiszfiek leveren de cZnpZrIeaa25­
cloovvoerlrjsten, die aan de grenzen zrjn /ingezfr0k7«ce~n (2).
r
_ (1) Mijn voorstel bedoelt aanbeveling van eene lietïing als de volgende:
1. het minimum recht per aangifte bedraagt 5 cent; j
2. voor grondstoffen vrij van invoerrechten en accijns bedraagt het statistiek W i j
{ recht 5 cent per 10 000 Kg. (lees tienduizend Kg.); W l
I 3. voor fabricaten (ook stukgoederen`; alle vrij van invoerrechten en accijns T r
i bedraagt het statistiek recht 1 cent per 1000 Kg. Q A
l 4. vee, enz. j
(2) Uit de aangifte-doorvoerlijsten valt nu een opslag- (vrij-entrepöt) statistiek
F op te maken door eenvoudige aftrekking van den uitgaanden doorvoe1· van den _
‘ aangegeven, gedeeltelijk opgeheven doorvoer bij liet binnenkomen. V J
i ~ j - rr ... - -.,1...i,l