HomeVerbetering onzer handelsstatistiekPagina 38

JPEG (Deze pagina), 906.56 KB

TIFF (Deze pagina), 8.41 MB

PDF (Volledig document), 39.07 MB

i - V
i _ j
1 I
i ` j
l a
* 28
Die splitsing vordert tijd. Op twee wijzen kan echter aan dit
bezwaar worden tegemoet gekomen. _ l
Ten eerste door bij de eerste aangifte op dezelfde doorvoerlüst
niet verschillende goederen te plaatsen. (1)
Ten tweede door de splitsing uiterst gemakkelrjk te maken. (2)
Ook verlenging van den tijd voor den doorvoer toegestaan, moet `
zonder tijdverlies kunnen worden verkregen.
Worden splitsing en imrleiigiiig van de doorvoerlijsten voor de
belaste goederen slechts met voorkennis van, en waarmerking _
door den ontvanger toegestaan, voor de vrije goederen moeten zij
kunnen geschieden met voorkennis van en waarmerking door de
visiteurs
Met de aangifte op vrije doorvoerlijsten kan die tot lossing en ‘
lading vervallen.
De houders der goederen krijgen geheel de vrije beschikking
over hunne goederen. Daartegen bestaat geen bezwaar. Immers
aan verwisseling der goederen (gedurende den tijd dat de doorvoer ?l
is afgebroken) gelijk bij de belaste goederen te vreezen valt (bijv. 'L
bessensap voor wijn) met het oog op ontduiking van rechten, valt
bij de vrüe goederen niet te denken.
Is de doorvoerlüst naar behooren ingevuld, dan is verwisse-
ling, zoo zh al uit gemakzucht mocht worden beproefd, uitge-
sloten (3).
Bij de aangifte tot doorvoer ontvangt de ambtenaar de door-
voerlijst. Zoolang het duplicaat niet in zijn bezit is, moeten de
goederen onder berusting zgn van den houder van het duplicaat
der doorvoerlüst. Zijn zij dat niet, dan heeft deze de goederen
in verbruik gegeven zonder de doorvoerlgst aan te zuiveren. Dus
er is tegen de voorschriften gehandeld.
Worden de goederen uitgevoerd, dan behoort dit te geschieden
met gelijktijdige aanbieding van het duplicaat der doorvoerlijst. `
Wordt dit document niet ingeleverd (eene zeer geringe moeite
(1) Het middel ligt in de hand der aangevers.
(2) Het middel ligt in de hand der Regeering. W0i·dt misbruik gemaakt van het lk
recht tot splitsing dat dan, maar ook alleen dan bepaald worde, dat voor olk artikel ,*
(d. i. niet elk eollo) eene afzonderlijke doorvoerlijst moet worden opgemaakt.
(3) Goed toezicht van de ambtenaren heb ik vooropgesteld.