HomeVerbetering onzer handelsstatistiekPagina 37

JPEG (Deze pagina), 933.91 KB

TIFF (Deze pagina), 8.19 MB

PDF (Volledig document), 39.07 MB

P .
§ 3
i 27 `
e a
[ bg de visiteurs op de los- en laadplaatsen. Voor de vrge goederen {
l wordt de doorvoerlgst aangezuiverd. 2
l 1°. door eene schriftelgke verklaring als invoer tot verbruik (1). i
r 20. door intrekking van het duplicaat bg den uitvoer. i
5 Het werken met doorvoerlgsten is voor den handel geene nieuwe
zaak. Integendeel, bg den doorvoer van de belaste goederen is (
het uitschrijven van doorvoerlgsten dagelgksch werk. Daarbg is
de doorvoerlijst een document dat den naam van practisch te zgn
ingericht, verdient. Voorts zgn zoowel aangevers als ambtenaren g
gewoon, de doorvoerlijst als een document van waarde te be- ‘
schouwen (2). `j
Dat de vrije goederen, ten doorvoer bestemd, nu werkelijk als W
zoodanig worden aangegeven, daarvoor geeft, naar ik meen de
volgende uiteenzetting voldoenden waarborg.
Wg weten dat de aangevers voor de vrije doorvoergoederen thans
eene aangifte als invoer tot verbruik in duplo uitschrijven, om .
_, bij den uitvoer derzelfde goederen eene aangifte als uitvoer uit ï
het vrge verkeer, wederom in duplo af te geven. 1
Bij de heffing van een statistiek recht zullen de aangevers
bovendien dit recht moeten voldoen. ·
Op dien omweg zgn zij dan eindelgk waar zij willen zgn. Het
was en is nog de meest practische weg. Zal hg ook gevolgd
worden indien van de aangevers alleen verlangd wordt dat zg
eene doorvoeriijst in duplo uitschrijven? ,
. Terwgl zij, handelende overeenkomstig mijne bedoeling, bij den ir
uitvoer niets anders te doen hebben dan het (vroeger geschreven)
duplicaat van de doorvoerlijst in te leveren, zullen zij toch dien
weg niet kiezen en zich zelven verlies aan tijd en geld berok-
kenen? (3)
Deze veronderstelling klinkt te vreemd.
Ik ken slechts een bezwaar tegen de aangifte met doorvoer-
lgsten. Het is dit. Worden verscheidene goederen bij de aangifte Z
X (binnenkomend) op dezelfde doorvoerlijst geplaatst, dan zal split- i Y
sing veelal noodzakelgk zijn. r .
ää (1) Met gelijktijdige betaling van het statistiek recht.
­ c2) Dit argument acht ik voor de practgk van groote waarde. N
(3) Aan tgd: nieuwe aangifte in duplo als uitvoer uit het vrije verkeer.
' ' Aan geld: betaling van het statistiek recht. '

l
j .
_ . ‘ il