HomeVerbetering onzer handelsstatistiekPagina 36

JPEG (Deze pagina), 706.08 KB

TIFF (Deze pagina), 8.18 MB

PDF (Volledig document), 39.07 MB

? V
l
l j
r i
r
gi
7
i
HOOFDSTUK IV.
Goede controle vooropstellend, verwacht ik: ' ·
Juiste gegevens ·
A. Van de wijziging in de aangifte der vrije doorvoergoederen en de heffing
van een zeer laag statistiek recht op de aangifte van den invoer tot verbruik
(l61‘ Vfljê g0(·3d6l'GIl.
B. Van de wijziging in de heiiing onzer invoerrechten bij de aangifte van den
invoer tot verbruik der belaste goederen.
Gemakkelijk te overziene gegevens
Van de verbetering in de techniek onzer handelsstatistiek en het nauw verband
tusschen ons tarief en de statistiek.
Volledige gegevens H
c Van de medewerking der aangevers.
V Actueele gegevens
Van alle wijzigingen te zamen.
A. Wijziging in de aangifte eter vrije ctoorvoergoecteren en de
iiefying van een zeer Zaag statistiek recht op de aangifte van eten .
invoer tot verbruik cter vrije goederen (vrg van invoerrechten
en accüns).
Vrije doorvoergoederen moeten als Zoodanig worden aangegeven.
Daartoe stel ik voor Aangifte met vrij e doorvoer-
lijsten. Zoodra het schip of de spoortrein is ingeklaard, wordt
voor de vrije doorvoergoederen een doorvoerlijst in duplo opgemaakt
O evenals deze gebezigd wordt bn den doorvoer van belaste goederen.
Berust de doorvoerlijst voor de belaste goederen bij den ont-
vanger (1), die voor de vrije goederen wordt ingeleverd en berust r
(1) Zoolang de goederen niet zijn doorgevoe1·d of zoolang zij nog niet in verbruik `
zijn gedeclareerd, doch in rijks­entrep6t berusten. _ _
gl
l