HomeVerbetering onzer handelsstatistiekPagina 33

JPEG (Deze pagina), 928.03 KB

TIFF (Deze pagina), 8.43 MB

PDF (Volledig document), 39.07 MB

_ _ I, __,,_ mm., ..,,,.- ..,.............;­­­.,­....­.,,·«Q­·~¤·4­·.vv··¤­¤::rr v:­ï~­""""r·I’*"*,··‘*ZTï f
23 j ‘
"I IV. AANGIFTE MET MANiEEs·rEN.
Ten einde grootere nauwkeurigheid in de opgaven voor den
uitvoer uit het vrije verkeer te verkrijgen, heeft de kamer van
koophandel te Rotterdam in 1884 voortgesteld aan de geregelde
stoomvaartlrjnen toe te staan, voorzoover de aangifte van vrije l
goederen betreft, op den dag na het vertrek van het stoomschip l
waarin de goederen geladen zijn de copie van het manifest in te
‘ ' leveren in plaats van, zooals nu geschiedt, van de aangevers eene
*" declaratie vóór de inlading te eischen. -
VVaarom de regeering met de voorgestelde regeling geen genoegen
nam, is mij onbekend. VVaarschijnlhk is vrees voor misleiding I
de oorzaak der weigering geweest. Wordt misleiding gevreesd en
bestaat er slechts deze eene oorzaak voor de weigering, dan mag
· worden gevraagd waarom het bedoelde recht niet verleend wordt
op gelijke wijze als de admissie aan expediteurs. Voor die stoom- j
_ _ vaartlijnen, die blrjk geven de tegemoetkoming van de regeering {
Q. niet te waardeeren, worde het recht ingetrokken. Gelükthdig
met die intrekking worde het toezicht op hunne aangifte verscherpt
en geeischt dat de kosten van zoodanig toezicht door de betrokken
1 stoomvaartlijnen worden gedragen Is er opvoeding noodig, dat 1
dan het ,,0n Zes forcem cïétre Zibrcs", toegepast worde.
' V. INDEELING DER GOEDERENSOURTEN NAAR RUBRIEKEN. j
Met onze alfabetische volgorde in de handelsstatistiek staan wh
nagenoeg alleen in de wereld, schreef Mr. NABER in 1885. De
indeeling der goederen naar grootere klassen behoort ook ten onzent
te worden gevolgd.
VI. SPLITSING DER GOEDEREN THANS ONDER HETZELFDE
Hoorn VOORKOMEND.
ii
T Dit voorstel ter verbetering onzer handelsstatistiek is door de
kamer van koophandel herhaaldelrjk op den voorgrond geplaatst.
j. Voor de bhzonderheden verwijzen wij naar de eritiek op de be- Q
staande indeeling, waaraan door mij bij de bespreking der grieven
reeds eene plaats is ingeruimd (zie blz. 12).
' Hier zij alleen nog vermeld, dat de kamer van koophandel te
Q Rotterdam in haar antwoord op de circulaire van onzen tegenwoor­
.1
E _ è j LJ,