HomeVerbetering onzer handelsstatistiekPagina 32

JPEG (Deze pagina), 0.99 MB

TIFF (Deze pagina), 8.43 MB

PDF (Volledig document), 39.07 MB

22
Doelmatige controle van de zijde der ambtenaren zal verbetering V
in de opgaven van herkomst en bestemming verzekeren In ge-
vallen, dat het land van bestemming (herkomst) met kan worden
opgegeven, behoort in. i. voor die opgaven de vreemde haven in
de plaats te treden waarheen de goederen worden gezonden (van-
waar de goederen komen) bgv. Londen, Antwerpen, Hamburg.
, M. i. is het uitzondering dat de groothandel het land van bestem-
ming (clit is meat eemjgc bepaalde haven) niet kent. De voorgeschreven .
verpakking of het voorschrift voor de verzending (waaruit valt af ,,.·
te leiden met welke stoomvaartlijn de goederen worden doorge-
zonden) geven het land van bestemming aan Voor het land van
herkomst gelden overeenkomstige kenmerken.
lets anders dan het niet kunnen mededeelen van de gewenschte
opgaven, is het moedwillig verzwijgen dier bijzonderheden. Met _
verwondering zag ik in het antwoord van de kamer van koophandel
te Amsterdam op de circulaire van den minister van financien,
dat zij het argument van noodzakelijke geheimhouding hare aan- ’
dacht waard achtte. Geheimhouding mag iedere handelaar of in- `°
dustriëel in het bijzonder voorstaan, elke vereeniging van handelaren
en industriëelen moet haar bestrnden. In veel hoogere mate moet die ,
geheimhouding door de regeering worden afgekeurd. Zij dient alle
middelen die in hare macht zgn, aan te wenden om onvolledigheid
en onnauwkeurigheid te voorkomen. Een krachtig wapen heeft ·
zij tot hare beschikking.
, Wanneer‘ van onze consuls aanvulling van de offrciëele handels-
statistiek wordt verlangd, en door de regeering de uitkomsten die
onze statistiek aangeeft van onze relatien met vreemde landen,
worden vergeleken met de statistiek van die landen, dan zal de
E « geheimzinnigheid met betrekking tot de opgaven van herkomst of
bestemming worden ontsluierd en misleiding door de feiten worden
tegengesproken.
De kamer van koophandel te Rotterdam heeft voorgesteld de
‘ opgaven van de landen van herkomst of bestemming te vervangen Y
door die van havens in en buiten Europa - m. i. is in mijn
voorstel meer gelet op de eischen waaraan de_ handelsstatistiek
- moet voldoen en die wij bevredigd kunnen zien. - Door den aan- `·
. gever in de gelegenheid te stellen of de vreemde haven of het j
land van bestemming (herkomst) op te geven, wordt de bereikbare O
volledigheid Verzekerd. ` (