HomeVerbetering onzer handelsstatistiekPagina 31

JPEG (Deze pagina), 946.48 KB

TIFF (Deze pagina), 8.42 MB

PDF (Volledig document), 39.07 MB

21 ­ i
`Y steld, (1) voor onze nijverheid in de eerste plaats valt te vreezen. l
Daarmede is echter niet gezegd dat eene hefling, die voor onze . l
nijverheid geen bezwaar oplevert en niettemin eene voldoende
controle biedt op de juiste aangifte, niet denkbaar is. VVanneer i
wij aan het statistiek recht alleen die eischen stellen, welke het A,
g kan vervullen, zal het evenzeer ten onzent practische waarde j
hebben als in Hamburg en bij handel en nijverheid geen verderen
` tegenstand ontmoeten. Ten eenenmale dient echter te worden j
__ _ gebroken met de opvatting als zoude de heffing van een statistiek
recht het miclclel zgn tot verbetering van onze handelsstatistiek. E
Het kan naast wijziging in de aangifte, hulpmiddel zijn en ver- _
dient als zoodanig overweging, mits bij de vaststelling het bedrag
der heffing bijzaak zij en het belang van ngverheid en handel voorga.
­ Ill. LANDEN van HERKOMST EN Bnsrnrrrrrne.
Op verbetering in deze opgaven heeft Mr. Nanne den meesten .
I, nadruk gelegd. Deze schrüver acht het wenschelijk dat bij den i
` invoer eene declaratie van den afzender zal worden verlangd en
bij twijfel de juistheid dier aangifte, eene (tweede) declaratie van
,5 den ontvanger der goederen i
Voor den invoer is de afzender de persoon op wien de plicht l
der verklaring moet rusten. Expediteurs worden onbevoegd verklaard ”
tot de aangifte. N
Volgens Mr. Nanne heeft deze wüze van aangifte boven het 1
stelsel in Bremen gevolgd voor, dat de vergelijking van twee
declaraties mogelgk wordt, en boven het engelsche dat het voor
den handel minder bezwarend is dan openlegging van de factuur.
M. i gaat Mr. Nanne in zijne eischen om tot eene voorbeeldige "
statistiek te geraken te ver.
De onbevoegdheid der expediteurs om te declareeren is door mij ­
weerlegd (blz. 3); van onnauwkeurigheid in de aangifte als ge- _ j
1 volg van gemakzucht of onverschilligheid heb ik hen geenszins
T willen vrü pleiten.
ï (1) Door de regeering werd in ’85 de opbrengst geraamd op ruim 500,000 gld.
E De toelichting komt er rond voor uit, dat de heffing als bate voor de schatkist
r gewenscht wordt en eerst in de tweede plaats in aanmerking komt als een middel Q
1 ter verbetering van de handelsstatistiek. Eene dergelijke opvatting is geheel in
4 strijd met de belangen van nijverheid en handel. g
l
r
l
l
r ..