HomeVerbetering onzer handelsstatistiekPagina 30

JPEG (Deze pagina), 0.96 MB

TIFF (Deze pagina), 8.42 MB

PDF (Volledig document), 39.07 MB

I
20
middel tot verbetering onzer statistiek van den doorvoer voorge- *
steld, en onlangs is door den tegenwooriigen minister va.n financien
nogmaals verbetering door invoering van een statistiek recht be-
proefd. Op de algemeene afkeuring die het voorstel ook ditmaal
van de kamers van koophandel en fabrieken ten deel viel is reeds
met een enkel woord gewezen. ·
Tusschen den minister en de kamers van koophandel bestaat ‘
r een principieel verschil van meening. De minister neemt als erkend ‘
feit aan, dat het handelsverkeer door de heffing van een laag
statistiek recht niet wordt geschaad. "'
De kamers van koophandel gaan van de grondstelling uit dat
de heffing van een statistiek recht, ook van een laag statistiek
recht, schadelijk werkt.
De minister wijst op Hamburg.
De kamer van koophandel te Rotterdam wil België als voor-
beeld zien gesteld. (Zie het jaarverslag over 1885).
Even onvruchtbaar als in 1885 bleef ditmaal de discussie over' _
de waarde van een statistiek recht tusschen de regeering ter eene g
en de kamers van koophandel ter andere zijde.
Had de minister uiteengezet welke heilzame invloed van de `
heffing van een laag statistiek recht kan worden verwacht, dan ‘ è
zoude onmiddellijk gebleken zijn dat het zwaartepunt voor de ver-
betering on.zer handelsstatistiek ligtin wijziging in de aangifte en
een voorstel in dezen zin zijn uitgelokt.
i Het statistiek reeht kan alleen dan een waarborg zijn dat eenig
· onderdeel van het verkeer wordt aangegeven overeenkomstig de
bedoeling der regeering, indien iedere andere aangifte evenveel of
ineer tijd eisoht, en het statistiek recht alleen drnkt op de rubrieken
, j waarvan verondersteld wordt, dat gebezigd worden tegen de
ii n bedoeling big de indeeling gevolgd. (1)
' Het onkostenargument tegen de heffing van een statistiek recht
aangevoerd, verdient zeker ernstige overweging. En te recht wees
de kamer van koophandel te Rotterdam op het groote gevaar, .
dat van de heffing van een statistiek recht als in 1885 voorge- T
(1) Van dit standpunt bestrijd ik de heffing van een statistiek recht bij den Z
nitroer uit het rrije rerkeer. M. i. kan de hefiing niets ter meerdere betrouwbaar-
heid dier statistiek bijdragen, ix at niet door beter toezicht van de ambtenaren te [
bereiken valt. ,
,,Statistiek van het verkeer is van belang, het ve1·keer zelf 4.
is van grooter belang? (Kamer van Koophandel Rotterdam.)
L E