HomeVerbetering onzer handelsstatistiekPagina 29

JPEG (Deze pagina), 947.71 KB

TIFF (Deze pagina), 8.36 MB

PDF (Volledig document), 39.07 MB

‘ 19 1
·•~ Tot do konnis van don omvang van hot doorvoorvorkoor is door (
dirocto controlo op don doorvoor (d. z. formalitoiton on bijv. do
Q hofiing van oon statistiok rocht) niot to gorakon. Bij do tractaton l
is do hoffing van oon statistiok rocht op don doorvoor uitgosloton. (
En wat formalitoiton botroft, do orkondo mooilijkhodon, thans ‘
vorbondon mot do aangifto van don doorvoor als zoodanig, zgn
do aanloiding tot do aangifto van don doorvoor als invoor tot
( vorbruik on uitvoor uit hot vrijo vorkoor. Vorschorping dor con-
( trolo op do aangifto dor doorvoorgoodoron als zoodanig zou do fout, 1
-· dio nu roods schrikbarond groot is, nog bolangrük doon toonomon.
l In hoogoro mato govoolig voor bolommoringon dan oonig andor
vorkoor, vorplaatst zich do doorvoor onmiddollük vvaar hij bozvvaron
V ontmoot. Vandaar dat Hamburg on Duitschland don doorvoor
van do hoifing van oon statistiok rocht hobbon vrij gostold. Bolgio
hoft in hot gohool goon statistiok rocht. Ton onzont is dio vrij-
stolling oono uitgomaakto zaak. Zij is hot to oordor omdat Wij moor
3 dan oon onzor naburon don doorvoor tot ons mooton trokkon. jl
4, Ik wijs o. a. op spoolgoodoron, üzor, `[schapon] uit Duitschland, ’
gocondonsoordo molk uit Zvvitsorland, vruchton, granon, vvol,
Q katoon naar Duitschland , wol on machinorioën naar Noord­Frankri_jk,
1 on noom vordor tabak, kofiio, rijst. Al dio goodoron gaan ovor vl
l onzo havons (v.n 1. Rottordam, Amstordam, Tornouzon, [Vlissingonjj
[ dank zij vrachtcombinatiën on vluggo vorzonding; zy zouclon over
j .Hambw‘g om Antwerpen vorzomlcn kzmnon worden.
l In doolmatigo voorschrifton voor do aangifto van hot doorvoor­ .
vorkoor moot do Waarborg liggon, dat dit vorkoor als zoodanig T
Wordt aangogovon.
l ä Op dio vvijzo alloon is tot do konnis van don omvang van don 2
doorvoor to gorakon.
II. HEFFING VAN EEN s'rATrsT1EK RECHT. l
In Docombor 1885 (1) Word dit rocht door do rogooring als
T (1) Bij hot wotsontworp van 5 Doc. 1885 is hot volgondo bopaald. l
, ART. 1. Hot rocht zal gohovon wordon: _
2 . a. bü dm ‘17L’l70(’1' tot ?.’61‘l)’/`2Ll7{! van goodoron vrü van invoorrocht on accijns. `
N b. bij dan uitvoer mn goederm uit hot vrijo vorkoor.
ART. 2. Hot rooht bodraagt 5 conts por 1000 Kg., oudordoolon gorokond als j
I 1000 Kg. Bij vorpakto goodoron ovor hot bruto gowicht. Voor lovondo varkons,
+ hokkolingou, kalvoron, sohapon, lammoron 1 ‘cont por stuk, voor andor voo 2 conts
i por stuk, onz.
Q I
l
l