HomeVerbetering onzer handelsstatistiekPagina 27

JPEG (Deze pagina), 0.98 MB

TIFF (Deze pagina), 8.31 MB

PDF (Volledig document), 39.07 MB

· u
i
r, i _ 17
den, valt onder de rubriek doorvoer zonder overlading, onverschillig
of het vervoer voor rekening van eigen houthandel dan wel of
het voor belgische rekening plaats heeft.
De voorgestelde splitsing is gegrond op een verschil in econo-
` mischen zin, niet op een handelsverschil. Naarmate onze opvat-
3 ting van de functien van den handelsstand meer of minder ruim
is, zullen wij de statistiek van de handelsbeweging een meer of i
J minder ruim veld toewijzen. Eene scherpe grens is in geen geval
‘ te trekken . ,
Daarom vrees ik dat de verwisseling die voor de bestaande
rubrieken reeds zoo veelvuldig voorkomt, zal toenemen, wanneer §
overeenkomstig Mr. NABER’S voorstel eene splitsing in statistiek ‘
van het goederenvervoer en statistiek van de handelsbeweging
mocht worden voorgeschreven. Afgezien van de bezwaren aan de _
splitsing verbonden, bestrrid ik Mr. Nnnnris voorstel vooreerst, ,
omdat de statistiek van het goederenvervoer volgens Mr. NABnn’s
,­ voorschriften geen waarde heeft, en tevens omdat bij de statistiek il
r van de handelsbeweging in Mr. NABnn’s systeem voor de statistiek I
‘ van den doorvoerhandel geen plaats is. l
1
Statistiek mn het goeclerevwervoer. vi
Van de inrichting van deze statistiek zegt Mr. NABER (blz. 18).
,,Niet hoeveel van iedere goederensoort vervoerd wordt, maar
,,hoeveel langs iederen verkeersweg zijn intrede deed, is datgene
,,wat de bedoelde statistiek ons heeft te leveren. V
,,ln de statistiek van het verkeer op de spoor en tramwegen {
,,zoude ik het prototype der statistiek van het goederenvervoer i
,,willen zien. Datgene waardoor laatstgenoemde publicatie zich Y;
j ,,van _de statistiek van den in- uit- en doorvoer onderscheidt, ‘
¤‘ ,,is vooral het gemis aan alle onderscheiding der goederen naar f
; ,,hunne soort Zij geeft eenvoudig het totaal vervoerde gewicht
Q ,,in 1000 Kg. [Zoo behoort het. Gewicht en omvang zijn beslissende
,,momenten waarnaar het bedrag der vracht berekend wordt, niet ,
i ,,de soort of de waarde der vervoerde goederen? ­ ;
¥ Daarmede kan ik in ’t geheel niet instemmen. Uit den aard
der zaak kan de statistiek van het goederenvervoer alleen waarde
hebben voor hen, die zich met het vervoer van goederen belasten l
_ W of willen belastenj Doch voor hen heeft een statistiek, zoo globaal
T als Mr. Nnnnn ze wenscht, geene waarde. De reeder die de l
Q statistiek raadpleegt ter beoordeeling of eene nieuwe stoomvaartlün