HomeVerbetering onzer handelsstatistiekPagina 26

JPEG (Deze pagina), 0.97 MB

TIFF (Deze pagina), 8.31 MB

PDF (Volledig document), 39.07 MB

l
i
16 . g;

I. SPLITSING VAN DE HANDELSSTATISTIEK. J "
ri
Splitsing van de handelsstatistiek in eene statistiek van het '
goederenvervoer en eene statistiek van de handelsbeweging, heeft
Mr. NABER op den voorgrond gesteld. ~
De omschrijving van hetgeen onder statistiek van het goederen-
vervoer en statistiek van de handelsbeweging moet worden verstaan,
is door Mr. Nrrema niet in enkele woorden uitgedrukt. Diens be-
doeling wordt echter, naar ik meen, door de volgende beschrijving ‘
WGGl`g@g6VGl'l I
_ De stattstte/c van het g0e<Zereaver·voer‘ omvat het verkeer waarbij
onze handel in geen opzicht betrokken is. (1)
De statistiek ma de haactetsbezroegtag omvat al die goederen, die
op last onzer handelaars (industriëelen) verplaatst worden. (2)
Het groote bezwaar tegen deze spitsing is rn. i. dat zij met
door het verkeer wordt aangegeven; dat zij met samenvalt met
eenig kenmerkend verschil in den aard van de goederen, waarbij
onze handel wel en die goederen, waarbij onze handel niet be-
trokken is. Immers zoodanig verschil bestaat niet. Om ons alleen
te bepalen tot den doorvoer zonder overlading: Hout voor de bel-
gische mijnen, uit Duitschland over ons land naar België verzon-
(1) Mr. NABER schrijft (bl. 15): ,,De statistiek, die jaarlijks door het departement
,,van financiën wordt gepubliceerd, is eene statistiek van het goederenvervoer. Zij
,,leert ons niets aangaande onzen handel, want het is volkomen onbekend welk deel
,,der goederen op de hier bedoelde staten vermeld, op den wenk onzer handelaars
,,ver·plaatst wordt, welk deel daarentegen op last van vreemden via onze stroomen
,,en landwegen wordt overgemaakt Van een der rubrieken kan men met tamelijke
,,zekerheid aannemen, dat onze handelaars er pa1·t noch deel aan hebben. Het is de
,,d00·rv0e1· zonder 0z·e1·ladin.g. maar ook onder de overige rubrieken is veel direct
j ,,verkeer waarbij onze handel in geenen deele betr·okken is, dat men ter onder- j
,,scheiding van den doervoerhandel met den naam van btooten doorroerhandcl zou l.
,,kunnen betitelon. Zoodanige bloote doorvoer is ongetwijfeld voor een belangrijk
bedrag begrepen ook onder den rïoorzroer met 0rer·ladi12_q. . En niet alleen bij den
doorvoer· met overlading ook bij hetgeen als im=0m· tot verbruik te boek staat, blijft ‘
die medewerking meermalen achterwege "
(2) (Bl. 20). ,,Nevens de statistiek van het goederenvervoer dienen gegevens t
,,verzanield, die onzen handel met de verschillende rijken i11 het juiste licht stellen, .
,,ons de débouchés onzer landbouwproducten en·i'abricaten, de landen van herkomst '
,,onzer consumtieartikelen en grondstoffen doen kennen . .
' ,,Drieledig is het aandeel dat aan de wereldhuishouding door· den lrandelsstand
genomen wordt. . . ,
,,Een volledig beeld van den handel zoude van elk dier takken (invoer, uitvoer, · ä, .
wtusschenharrdel) een betrouwbaar overzicht in cijfers moeten geven."
è ‘