HomeVerbetering onzer handelsstatistiekPagina 25

JPEG (Deze pagina), 0.98 MB

TIFF (Deze pagina), 8.39 MB

PDF (Volledig document), 39.07 MB

l
X 15 E
·£
3, Doel van de ofneieele kandelsstattsttek ts de vermeerdering of
A de vermindering van het verkeer van onze kandelsbetrekklngen met
eentg land aan te wüzen. In ket bijzonder moet zeg handelaren
en tndustrtëelen tn de gelegenketd stellen, om wat zeg in etgen l
zaken opmerken, tn verband te brengen met het stattsttsok beeld 9
, van ket verkeer in zgn gekeel, ziek het voorbeeld van anderen ten
· natte maken en te beoordeelen welke zovgztgtng of nttbretdtng van
zaken zoensekelrgk moet worden geaekt.
Voor handel en industrie moet de handelsstatistiek zgn wat het fi
` geheugen (de ervaring) is voor ieder onzer. l
Gelijk wij ons geheugen raadplegen, zoo moet de handel kun-
nen terugtasten op de handelsstatistiek. En waarlgk er is veel
overeenkomst tusschen beiden, mits wg ter vergelijking met de
offioieele handelsstatistiek ons een officieel geheugen denken, zoo
veelomvattend, dat er plaats is voor alle bijzonderheden van het
r verkeer. j
Het geheugen (een stalen geheugen althans) houdt nauwkeurig
‘ · · aanteekening van een schat van feiten, het weet deze zoo te ‘
i rangschikken dat ons het overzicht geen tijd kost. Vandaar dat
« ` wg in zoovele gevallen onmiddellijk een oordeel uitspreken en 5
slechts bij uitzondering ons den tgd gunnen tot nadenken. ’
h De statistiek (voorbeeldige statistiek althans) onverschillig op
i welk gebied, verwerkt de gegevens aldus, dat het overzicht in
een oogwenk mogelgk is. l
Doch niet alleen op eigen waarneming berust de feitenkennis,
die wij geheugen noemen; ook waarnemingen van anderen stellen
ons tot oordeelen in staat. Ons geheugen put veelal hare belang- l
r rijkste gegevens uit bronnen op internationaal gebied. Hier nu ,
vinden wg wederom eene eigenaardige overeenkomst tusschen
geheugen en statistiek. _l
Betreedt de officiëele handelsstatistiek voor ieder land slechts :
in zoover het internationaal terrein, als dit voor de opgave van _
’ de landen van herkomst of bestemming noodig is, een ruime op-
vatting van de handelsstatistiek voert ons onmiddellgk op dat
l gebied, tot vergelgking van zoovele uitkomsten, die eerst daar 2
tot een gevolgtrekking kunnen leiden. ·
Gaan wg thans na, welke wgzigingen in onze handelsstatistiek, ,
die in de laatste jaren zijn voorgesteld, aanbeveling verdienen. `
I 1