HomeVerbetering onzer handelsstatistiekPagina 14

JPEG (Deze pagina), 905.74 KB

TIFF (Deze pagina), 8.43 MB

PDF (Volledig document), 39.07 MB

4
i
_
geschil in twijfel verkeert. Hunne bevoegdheid om voor anderen g
, te declareeren, heeft de wetgever geregeld (1). Daarbij is de i
1 . . . . . .
intrekking van dit recht (hunne admissie) voorbehouden. Ik waag
niet te beoordeelen, of deze intrekking niet meer dan thans diende
te worden toegepast. Op den maatregel heb ik alleen willen wijzen,
. omdat het wantrouwen a.an het departement. van financiën door
” Mr. Nanne bedoeld, mij in strijd schijnt met art. 118 van de
algem. wet.
Voor de verzending van goederen naar Duitschland, Frankrijk
enz. zi_jn de expediteurs gehouden die goederen juist en volledig °
aan te geven, teneinde aan de strenge eischen van de contröle
aan de grenzen te voldoen.
Voor de verzending van goederen over zee schrijven de expediteurs
de cognossementen uit, die voor beleening dienen enz. in een
woord de goederen vervangen.
Ten slotte springt de bevoegdheid der expediteurs om te decla-
reeren zeker in het oog bij die goederen, die niet rechtstreeks door *
de verzenders aan de ontvangers worden gezonden, waarbü de i
afzender den laatsten (eigenlijken) ontvanger en deze den eersten
(eigenlijken) afzender veelal niet kent. A belast den expediteur B
met GGD opslag (V6l?ZG11(llIlg) GGIJGI Dälïblj gOG(lG1`G1Tl ELELI1 C gG€tCl1`6SSB6l‘d, J
die deze goederen aan D verkoopt alvorens de zending in ontvangst
te nemen, waarop D aan denzelfden expediteur B de orders voor
(1) Algem. wet van 1822 ~ art. 118 en kon. besluiten.
Art. 118 zegt ,,dat de maatregel alleen ten doel heeft om door de bedreigde
,,intrekking hen (expeditenrs enz.) te weerhouden zich te leenen tot frauduleuse _
,,aangiften, waartoe sommigen wel eens zelven de aanleiding zijn geweest". Sedert
1883 werd tot intrekking der admissie negenmaal door de regeering besloten.
Betrokken expediteurs. Jaar. Reden voor de intrekking.
VV .......... Venlo. 1883 , Meer rechten aan lastgevers be1·ekend
B. & (10 ...... Arnhem. 1884 dan betaald aan ’s rijks schatkist. _
J. M. ........ Maastricht. 1884 Onwettige handelingen.
L. VV. D ...... Nijmegen. 1886 Bedriegelijke handelingen.
R & S ...... Amsterdam. 1887 Lagere aangifte dan doo1· lastgevers
W€$l'd V00l‘g€SCl1l`GVGI`1.
J. W. ....... ,, 1887 id.
V. d. L. & B,. . . Rotterdam. 1888 Opzettelijke verkorting van rijks-
rechten.
B. & Oo. ...... Oldenzaal. 1888 id.
E. J. L. N ..... Terneuzen. 1889 Meer rechten aan lastgevers berekend 4,
_ dan betaald aan ’s rijks schatkist.