HomeVerbetering onzer handelsstatistiekPagina 13

JPEG (Deze pagina), 1.03 MB

TIFF (Deze pagina), 8.37 MB

PDF (Volledig document), 39.07 MB

`
ïv . .
'ij (verzenders) der goederen de gegevens, voor de statistiek vereischt,
kunnen verstrekken, behoeven wij alleen in het licht te stellen
dat handel en nijverheid de verzending niet aan hen kunnen over-
i laten, zonder hun die gegevens te verschaffen, die voor de sta-
tistiek worden geëischt Weten zij wat zg weten moeten, dan
kunnen zg ook volledig en jaist deolareeren en is het alleen te
g. wijten aan onpraetisoke voorschriften voor de aangifte, indien van
‘ hanne bevoegdheid om te deelareeren niet zoodanig partij wordt
getrokken als in ]iet belang eener goede statistiek wensekeligk is.
« Onpartijdigheid mag te eerder van hen worden verwacht, omdat
K, zg bij den aard der mededeelingen, de betaling van rechten uit- ‘
l gezonderd, niet betrokken zgn. u
j Treden wu thans in bijzonderheden over het expeditievak. ln
i den regel belasten handelaren en industriëelen de expediteurs met
de verzending en de aangifte. De verklaring ligt voor de hand.
{ Expediteurs zijn specialiteiten op het gebied van vrachten. Vracht-
, Q cornbinatiën die buiten het bereik van handel en industrie liggen, · r
kunnen door expediteurs worden tot stand gebracht, omdat het
l verkeer zich in hunne handen concentreert. r
{ Goederen die moeten worden overgeladen, die geen volle wagon-
, ladingen vormen, of waarbij het transport veel risico meebrengt,
E zijn in handen van expediteurs. Vij zijn hier op hun eigenlijk
y gebied, dat der doorvrachten. Veelal sluiten deze doorvrachten
de verzekering tegen het transportrisico in. Dat de kennis van A
den aard der goederen en de hoeveelheid der goederen factoren ‘
zijn, die aan elke berekening van de vrachten en va.n de verzekering _
j ten grondslag liggen, behoeft geene toelichting. · i
ä Worden de goederen in zoodanige doorvracht verzonden, be-
schadigd, dan heeft de ontvanger (houder) verhaal op den expediteur in
. Het is nu diens zaak, om met de betrokken spoorwegen, reederüen ·
en verzekeringsmaatschappijen de schade te regelen. Vele onaan­ Q
genaamheden en vooral veel tijdverlies blijven zoodoende den ll
5 W houders der goederen bespaard. Evenzeer met het doel om tgd E
¤ verlies te voorkomen, wordt door handel en industrie de aangifte 2
< der belaste goederen aan expediteurs opgedragen In den regel met
,` de douaneambtenaren persoonlijk bekend, kan de expediteur ver-
schillen omtrent de al of niet juistheid der aangifte ter plaatse
eerder oplossen dan de houder, die bij de mededeeling dat be- V
' jr zwaren zijn gerezen, wellicht omtrent den waren aard van het
· r i
.5 j
I
o l
E