HomeVerbetering onzer handelsstatistiekPagina 12

JPEG (Deze pagina), 952.47 KB

TIFF (Deze pagina), 8.37 MB

PDF (Volledig document), 39.07 MB

l
· financien" lezen wij op blz. 28, ,,wordt het onvoldoende der be-
, ,,staande opgaven gevoeld en sedert 1880 hervorming opdat punt
* ,,tot een ernstig onderwerp van overweging gemaakt, men komt
,,echter niet heen over het bezwaar, dat de personen met de
,,declaratie belast in zeer vele gevallen bu den besten wil de L
,,verlangde opgaven niet kunnen leveren". (1)
i Mr. Narnia heeft hare zienswijze betreüende de onbevoegdlreid
j der aangevers (expediteurs) gedeeld. F
De critiek op hunne bevoegdheid, die de oorzaak der gebreken
onzer handelsstatistiek aldus in de grondslagen aanwijst, verdient
uit den aard der zaak behandeld te worden, voor wij verdere `
voorstellen overwegen. ir
Mr. Naan wil dat eene declaratie van de ontvangers of ver-
zenders zal worden verlangd. Diens voorstel gaat zelfs zoover, =
om van den expediteur geene verklaring voor de statistiek der
handelsbeweging aan te nemen. Müns inziens ten onrechte.
Zonder twijfel kunnen de opgaven die ontvangers en verzenders
verstrekken aan alle eischen beantwoorden; doch is hiermede reeds ï Q
bewezen, dat de statistiek die op hunne `opgaven berust, zonder
gebreken zal zijn? M. i. behoort alleen dan met de bestaande I
aangifte door expediteurs te worden gebroken, indien hunne op- {
gaven niet evenzeer betrouwbaar kunnen zijn als die van afzenders * .
en ontvangers kunnen worden verkregen bij gelijke voorschriften
voor de aangifte.
Voor de handelsstatistiek hebben wij geen rekening te houden
met zendingen aan particulieren. Van haar verlangen wij alleen
gegevens ter beoordeeling van de handelsbeweging. " `
De aard der goederen, hun aantal, gewicht, waarde, herkomst
en bestemming, dat zijn de opgaven die handel en nijverheid j
belang inboezemen, die voor de handelsstatistiek noodig zgn.
De betrouwbaarheid dier statistiek hangt af :
1". van de wijze waarop de aangifte door de regeering voorgeschreven is;
;g¤_ ,, ,, ,, ,, de aangevers die voorschriften nakomen; ­
B". Vïlrïl het VGl'W€l‘k€I1 d€l‘ g6g(-BVBIIS d0Ol' de l'(-3gBGl’iIlg.
J
De critiek op de bevoegdheid der aangevers brengt alleen de (
tweede voorwaarde ter sprake en deze slechts ten deele. Om ·
aan te toonen dat de expediteurs evenzeer als de ontvangers 1
rl) De regeering schijnt dit bezwaar nog niet overwonnen te hebben. ' `V,,
A
r
L