HomeOnze volksweerbaarheid, een nationaal belang bij uitnemendheidPagina 9

JPEG (Deze pagina), 795.71 KB

TIFF (Deze pagina), 7.31 MB

PDF (Volledig document), 44.90 MB

___ «_, va? ,.­,,,_,,¤­,..,,_,,,_.,,-,...,.,,_.,_,____________________,______________Y__________________'______ _v_ p
de
T l
7
genieten en gelijke aanspraak hebben op het bekleeden van
waardigheden, ambten en bedieningen. I
Het geven van onderwijs is vrij, behoudens het toezicht
der overheid en het onderzoek naar de bekwaamheid en
de zedelijkheid des onderwijzers; buiteridien wordt overal i
in het Rijk van overheidswege voldoend openbaar lager ,
V onderwijs gegeven.
` Doch het is niet noodig aldus voort te gaan met de
opsomming van onze rechten en vrijheden; ze zijn toch {
genoegzaam bekend, al denkt men er ook niet alle dagen J
aan en al is het wel eens goed er nu en dan aan herin­ `
nerd te worden, om zoodoende beter het groote voorrecht {
te begrüpen van in het genot te zün van al die rechten ­
en vrijheden verbonden aan het burgerschap in den Neder- i
landschen Staat. gj
`” Tegenover die wetten staan echter ook plichten. Ten
J deele zijn ze van negatieven aard, dat wil zeggen dat g
_ men eenvoudig moet zorgen de wetten, die de onderlinge ij
ï verhoudingen der personen en van deze tot den Staat “
A regelen, niet te overtreden. De plichten van positieven
. aard zijn zakelijke en persoonlijke plichten. De zakelijke 4
plicht is het opbrengen der belastingen ten behoeve van
de Rijks, provinciale en gemeentelüke kassen om zoodoende
L te voorzien in de behoeften van Rijk, provincie en ge-
meente. Hierbij voegen zich voor de bewoners van pol-
] ders en waterschappen de lasten op te brengen tot het .
‘ ï onderhouden der waterkeeringen, sluizen enz. Daar de
; Grondwet het verleenen van privilegien in het stuk van T
H belastingen verbiedt, zoo bestaat ook op dit punt gelijk _
Q recht voor allen. J
, De Grondwet legt slecht een persoonlijken plicht op, en
T wel aan alle Nederlanders, die er toe in staat zijn, om
S mede te werken tot handhaving der onafhankelükheid van
1
1