HomeOnze volksweerbaarheid, een nationaal belang bij uitnemendheidPagina 8

JPEG (Deze pagina), 818.43 KB

TIFF (Deze pagina), 7.31 MB

PDF (Volledig document), 44.90 MB

M V · . . , , -- r..·,§· ~·-»«.·»»·
V ‘
4
ij e
gj drukpers is vrü , dat is: niemand heeft voorafgaand verlof
noodig om door de drukpers gedachten of gevoelens te
gl openbaren, natuurlijk behoudens ieders verantwoordelijk-
i heid volgens de wet. Het recht van petitie, dat is: het
‘ recht om schriftelijk verzoeken aan de bevoegde macht in
· te dienen, is aan een ieder toegekend. Eveneens het recht
_ tot vereeniging en vergadering; slechts in het belang der U
_ openbare orde wordt dat recht beperkt en dan nog
lg, slechts bü de wet.
E De geheele rechtspraak is bij de wet geregeld, eveneens
de inrichting der rechterlüke macht; terwijl niemand tegen
‘ zijnen wil kan worden afgetrokken van den rechter, dien
de wet hem toekent. Tevens moeten de terechtzittingen
jj in het openbaar worden gehouden, de vonnissen met open
’ deuren worden uitgesproken en met redenen zün omkleed.
Ook het eigendomsrecht is verzekerd, en alleen als de wet M
verklaart dat het algemeen nut de onteigening vordert, ,
kan men van zijn eigendom worden ontzet tegen vooraf _
genoten of vooraf verzekerde schadeloosstelling. De per- f
" soonlüke vrüheid en de onschendbaarheid van de eigen
woning zijn in ’t algemeen door de Grondwet gewaarborgd, «
en de noodzakelijke afwijking van deze rechten behoorlijk
' door de wet geregeld.
Het geheim van de post en dat van de telegraaf mag
’ niet worden geschonden, behalve in zeer enkele gevallen,
door de wet omschreven, en dan nog slechts op last van I
5 den rechter. ` ë
Algeheele godsdienstvrijheid is ons gewaarborgd; de 5
i Grondwet bepaalt toch dat een ieder zijne godsdienstige i
j meeningen met volkomen vrijheid belijdt, dat aan alle ,
i kerkgenootschappen in het Rijk gelüke bescherming wordt L
verleend, en dat de belüders der onderscheidene gods­ ·
diensten allen dezelfde burgerlüke en burgerschapsrechten S
I ° 1
1