HomeOnze volksweerbaarheid, een nationaal belang bij uitnemendheidPagina 60

JPEG (Deze pagina), 798.85 KB

TIFF (Deze pagina), 6.92 MB

PDF (Volledig document), 44.90 MB

Bij DE GEBROEDERS VAN CLEEF zag het licht:
Gids voor den Milicien der infanterie, door W. L. de Petit ri
en H. C. Brandt. Vierde, verbeterde druk. . f 0.50
De vesting Holland in staat van beleg, door A.R. Kraijen­ A ·a
hoff van de Leur ..... ‘ ...... f 1.- J nl
Zakboekje voor den Officier te velde, door Wu Roose- i
boom ......... .. ,. . . ·. . f2.90 J J
Vademecum voor Dflicieren van alle wapenen, ten gebruike
i bij het uitvoeren van werkzaamheden van verschillenden. V j
aard in tijd van oorlog, door J. H. Kromhout f 4.50 A. i
Leidraad bij het onderricht in de wapenleer, voor de leer- . U
lingen van de cursussen bij de Infanterie, samengesteld ~ i
door H. H. Rink. Tweede druk, doo_r A. M. Klerk de # H
Reus. Met zes uitslaande platen ...... f 3.75 I,
Hedendaagsche handvuurwapenen. Ontwikkeling en inrich- _
ting, Vermogen en gebruik, door J. E. H. Hanckar. f 3.55 _
Neerlands Leger. Inlichtingen betreffende den vrijvvilligen V I
i dienst bij de Korpsen, het Instructie-Bataljon, de Instruc­
tie-Compagnie, de Instructie­Batterij, de Pupillensohool .
enz. ............... j` 1.-- 0;
De Artilleriecursus te Delft en de Militaire School te
Illaarlcm, toegelicht door de Directeuren dier inrich- _
l tingen ............... f 0.30 ' 4;;