HomeOnze volksweerbaarheid, een nationaal belang bij uitnemendheidPagina 55

JPEG (Deze pagina), 842.67 KB

TIFF (Deze pagina), 7.05 MB

PDF (Volledig document), 44.90 MB

. 53
oefenden van ongeveer 8000 man per lichting, zoodat den
1 Mei 1889 over ruim 16.000, den 1 Mei 1890 over ruim Q
24.000 geoefenden kan worden beschikt zoowel tot het "
` verkrügen van de ontbrekende 5000 man aan de organieke
sterkte als tot aanvulling van verliezen en tot vorming
van nieuwe troependeelen. Mocht de jongste lichting op
het oogenblik van de mobilisatie nog niet voldoende ge-
oefend zijn, dan kan deze bü de depots overgaan en in
_ hare plaats miliciens der oudere lichtingen worden genomen,
V welke dan bij dezelfde compagnieën enz. worden inge- j
deeld waarbü ze vroeger dienden.
t Om echter uit de verkregen reserve van geoefenden l
i nieuwe troepenafdeelingen te vormen is er kader noodig j
¤ en het zal vrü groote moeite kosten om dat te verkrijgen.
· Hiervoor moeten eigenlijk al dadelijk allerlei maatregelen
door de regeering worden genomen ten einde, al kost het
ook eenig geld, zoowel reserve­officieren als reserve-onder-
jj officieren en korporaals te verkrijgen. Er bevinden zich
o. a. in Nederland vele officieren en onderofficieren, die
" tot het Nederlandsch-Indische leger hebben behoord, doch
` om verschillende redenen, meestal met pensioen, hier zijn
i teruggekeerd, en waarvan zeer velen, hoewel wellicht on-
., _ geschikt voor den dienst in de tropen, toch wel geschikt
j zijn om hier te lande in oorlogstijd dienst te doen. Ook
‘ onder de in de laatste jaren gepensionneerde en eervol
4 ontslagen officieren en onderofficieren van het Nederlandsche
leger zullen vele geschikte elementen worden gevonden
ä om, zooal niet bg het veldleger, dan toch bij de depots of
W · bg de bezettingstroepen te worden ingedeeld, om zoodoende
`· een deel der daarbij thans ingedeelde officieren en
i onderofiicieren beschikbaar te krügen voor de uit de
ü drie oudste lichtingen nieuw te vormen troepenafdeelingen.
ä Door den bn elk der 45 bataljons aanwezigen 2d@¤ adjudant-
ä
l
l
l