HomeOnze volksweerbaarheid, een nationaal belang bij uitnemendheidPagina 53

JPEG (Deze pagina), 855.55 KB

TIFF (Deze pagina), 7.30 MB

PDF (Volledig document), 44.90 MB

·~c,..­­­«;4.,»·¢1.nä _, . . ,, . t _. , , ri 7 Y in ;,,'·j;
( ' ë
1 i
2 51 i
in te grüpen, en tevens zoo eenvoudig te zün dat èn het
i ‘ ontwerpen er van èn de behandeling in de Staten­Generaal
‘,` slechts zeer weinig tijd behoeft te vorderen. Want waarlijk
het is hoog, zeer hoog tijd omniet langer te wachten,
j willen we niet onverwacht en onvoorbereid staan tegen-
l over zeer mogelijke en wellicht zeer aanstaande gebeurte~
ä nissen.
j De bedoelde noodwet moet dus liefst aan de tegen-
woordige organisatie hoogstens slechts bijzaken veranderen {ii
en voldoet genoegzaam aan alle eischen, welke men aan
zulk een noodwet mag stellen, indien zr] zorgt dat binnen
een niet te lang tijdsverloop niet alleen de bestaande
legerafdeelingen bij mobilisatie compleet zijn volgens de W
Q vastgestelde oorlogssterkte, doch ook dat er een voldoende
reserve van geoefenden is, zoowel tot aanvulling van ge-
leden verliezen als tot het vormen van nieuwe troepen-
j afdeelingen. Een wüziging der bestaande militiewet is in
elk geval hiertoe noodzakelük; de schutterijwet late men
j echter liefst zooals zij nu is; daarin zoude te veel, veel
( te veel, veranderd en gewüzigd moeten worden om iets
goeds en bruikbaars te verkrggen.
De militiewet kan om tot het gewenschte doel te ge-
, raken in twee richtingen worden gewüzigd, en door in de
* noodwet een grooter cijfer aan te geven zoowel voor het
r getal der geheele militie (thans in maximum 55.000) als
voor de jaarlijksche lichting (thans in maximum 11.000),
en door het aantal dienstjaren, dat nu voor de landmilitie
( 5 en voor de zeemilitie 4 is, te vermeerderen.
1 Het laatste middel is verreweg het gemakkelijkst en
voor het oogenblik het meest afdoende, en nu moge men
( al, en te recht, van meening zgn dat het verlengen van
den diensttüd een nog ongelijkmatiger druk op de manne-
( lijke bevolking legt, dan nu reeds het geval is, die het
ri
A 1