HomeOnze volksweerbaarheid, een nationaal belang bij uitnemendheidPagina 52

JPEG (Deze pagina), 843.94 KB

TIFF (Deze pagina), 7.30 MB

PDF (Volledig document), 44.90 MB

"` 3. ' · .­-- M, . .... ._,` M-.­...- . -,,... . . ,, ,. ,. 1 ... _,, ,,,-...1., _-,,. . _, . ..-`_...a,,.,,,...,i,,..,_,....,,ng,.,`,,•4,Jä
‘ 4
1
50 Q
dergelijke weg worden gevolgd en is dan daar de wet aan-
genomen, dan kan zg na de Koninklijke bekrachtiging in ·
het Staatsblad worden opgenomen. Stel dat dit alles in den
loop van 1890 geschiedt, een zeer optimistische veronder­
stelling, vooral met het oog op het standpunt dat de helft i
der tegenwoordige meerderheid in de Tweede Kamer ten 5
opzichte van het vraagstuk van den persoonlüken dienstplicht j
_{ inneemt, dan kan toch eerst in 1891 de wet hare werking
l· · voor de eerste maal doen gevoelen. Het duurt dan echter nog g
* verscheiden jaren eer, hetzü de grootere jaarlüksche lich­
t ting, hetztj de langere diensttüd, hetzij beide te zamen,
li hun invloed op de sterkte van het leger hebben doen gelden. 1
Mag men nu met het oog op den tegenwoordigen, wer-
kelük onrustbarenden toestand in Europa, den toestand {
van den gewapenden vrede, die door het meest onbeduidende
voorval kan worden gestoord, het er op aan laten komen
dat het Nederlandsche leger veel te klein is en vooreerst
veel te klein blijft om onze neutraliteit krachtdadig te _
handhaven en om onze onafhankelükheid met eenige hoop '
op goeden uitslag te verdedigen? Het antwoord op deze
vraag mag en kan niet bevestigend luiden; er moet iets
gedaan worden, want een eventueele vijand is toch zeker
tot geen uitstel te bewegen, omdat onze legerwetten nog ,
in den maak zün of nog niet voldoend langen tüd hebben 9
gewerkt. «
Er moet dus door een noodwet worden voorzien in onze
g ‘ gedeeltelüke onweerbaarheid, tot tijd en wüle deze is
i opgeheven door het lang genoeg in werking zgn der te p
§ ontwerpen wet op den verplichten krijgsdienst. 1
· Een noodwet is uit den aard der zaak een onvolkomen
wet; zg treedt slechts tüdelgk in de plaats van de werke- j
lüke wet en moet o. a. aan den eisch voldoen van zoo
min mogelijk in de bestaande toestanden en organisatiën H
A.