HomeOnze volksweerbaarheid, een nationaal belang bij uitnemendheidPagina 47

JPEG (Deze pagina), 866.97 KB

TIFF (Deze pagina), 7.25 MB

PDF (Volledig document), 44.90 MB

Fi
45
weerbaarheid. Het is echter wenschelijk, juist met het
ç oog op het militaire doel dat hierbij op den voorgrond F?
{ treedt, dat de verschillende schietvereenigingen, zoowel
de reeds bestaande als de naar wü hopen talrijk nieuw
. op te richten, zich bedienen van hetzelfde vuurwapen en
dezelfde munitie als het leger, waartoe de Regeering alle
mogelijke medewerking dient te verleenen. Ook moeten
de militaire voorschriften op het schieten door die veree­
nigingen trouw en stipt worden opgevolgd.
Onze jongelingen hebben niet alleen het recht, doch ook
de verplichting, om van de Regeering te vragen, dat zij hen
E de gelegenheid verschaffe om door oefening in vredestijd
Q zich te bekwamen om in tüden van gevaar mede te wer- .
j ken tot handhaving van de vrijheid en onafhankelijkheid
van ons geliefd vaderland. Voortdurende en regelmatige
, ordclüke beoefening van gymnastiek en aanverwante
E lichaamsoefeningen, benevens zoo mogelijk ook van het
i schieten, wat het eerste aangaat al in de schooljaren, wat
beide aangaat in de jaren kort vóór het indiensttreden,
zullen voor allen, welke daaraan met ijver en lust hebben
deelgenomen, den eersten militairen oefeningstijd aanzienlijk
verkorten.
Doch al moge het exerceeren en de theoretische oplei-
ding in de beginselen der krijgskunst voor de schooljeugd
minder doeltreüend zijn en voor het krijgswezen eer nadee­
lig dan voordeelig worden genoemd; voor hen, welke I
binnen weinig tijd in dienst moeten treden tot eerste
oefening, is het zeer gewenscht om door militaire exercitie
en theorie zich zoover te bekwamen, dat die eerste oefe-
· _ ningstijd nog verder kan worden verkort en wel tot niet
7 veel meer dan den tüd noodig om krügstucht te leeren en
om behoorlük in het tactisch verband, waarin men c. q. tegen-
. over den vijand zal moeten optreden, te worden geoefend.
‘ 3