HomeOnze volksweerbaarheid, een nationaal belang bij uitnemendheidPagina 46

JPEG (Deze pagina), 829.35 KB

TIFF (Deze pagina), 7.25 MB

PDF (Volledig document), 44.90 MB

I

ï 44
in gebruik geven van lokalen en werktuigen al zeer veel
tot opwekking hiervan kunnen doen. Niet slechts dat de R
gymnastiek en in het algemeen alle lichaamsoefeningen Y
van groote waarde zün voor de gezondheid van den mensch, ·
doch door lid te zijn van eene vereeniging, welke de beoefe-
ning er van ten doel heeft, wordt de jongeling dik- H
i werf van veel kwaad teruggehouden, doordat hij zün M
vrijen tijd nu nuttig en aangenaam kan besteden en niet Y
ll in herbergen of dergelüke plaatsen uitspanning behoeft te
Il zoeken. ­ H
De regeering heeft slechts te willen, het volk zal gaarne
xl volgen. Het zal zeer spoedig het groote nut voor zich l
zelven er van leeren inzien, en ook begrüpen welken
invloed de met orde en tucht geleide lichaamsoefeningen g
l moeten hebben op orde en tucht beide. Met de ontwikke- ·§
W ling toch van de lichamelijke kracht en van de handigheid is
{ door de verschillende oefeningen wordt het zelfvertrouwen, ll
de persoonlijke moed, het lichamelijk en het verstandelük t
kunnen en doen steeds grooter, en verheft zulks den mensch
j _ in eigen en in andermans oog.
Een der meest gewichtige oefeningen voor den soldaat
is het schieten naar de schijf. Door den korten werkelijken
j diensttüd, waarin al zooveel moet worden geleerd, is het
i vrü moeielijk den soldaat, die vroeger nimmer een geweer
in handen had, tot een goed schutter te maken. Heeft
men dit echter toch met veel moeite bereikt, dan gaat
de soldaat met groot verlof of wel hij gaat over in de
reserve, en verliest dan spoedig bij gebrek aan eenige
oefening de verkregen schietvaardigheid. Om een goed
[ schutter te worden en te blüven moet men lust in de zaak .
i hebben en tevens zich voortdurend en aanhoudend in de _
schietkunst oefenen. Ook in die richting kan in ons land ’
l nog veel worden 'verricht ter verhooging van de volks- ·
l
>
g 1