HomeOnze volksweerbaarheid, een nationaal belang bij uitnemendheidPagina 45

JPEG (Deze pagina), 827.75 KB

TIFF (Deze pagina), 7.23 MB

PDF (Volledig document), 44.90 MB

i l
{ 43
züne bron heeft, zoowel in onbekendheid als in mis-
_` verstand. ;
fl De gymnastiek is hier te lande slechts op de scholen .
; · voor middelbaar onderwris een verplicht leervak;het wordt A
meer dan tijd dat zulks ook voor de lagere scholen en 1
L tevens voor de gymnasia het geval worde. Wel zün er
j vele gemeentebesturen vooral in de steden, welke ook aan J
r de gymnastiek de haar toekomende plaats in het school- j
r onderricht gaven, doch gemis aan onderwüzend personeel
i en geschikte lokalen, zün oorzaak dat in deze richting
nog veel te weinig ter ontwikkeling van het volk is ver-
richt.
Het verplichtend stellen van de gymnastiek als leervak l
op alle scholen en het besef en de ondervinding van het
,‘ groote nut van de beoefening van dat vak, zoowel voor j
L lichaam als voor geest, zal en moet in de toekomst -
laten we hopen een zeer nabijzijnde toekomst - ons op
ir den weg helpen. Dan moet er echter nog een stap verder f
worden gedaan door het in het leven roepen van herha-
f lingscursussen voor hen, die de lagere school hebben ver- T
Q laten om als leerling in ambacht of bedrijf te treden.
Het grootste deel der jeugd verlaat toch de school zoo
. vroegtüdig, dat het nut jder daar genoten vóóroefeningen
· grootendeels zal verdwenen zijn bij het in militairen dienst
treden. Bh vele jongelieden is buitendien het beroep ­-
r men denke slechts aan fabriekarbeiders, klerken, schrü­ j
vers op bureelen enz. - nadeelig voor de lichamelüke 2
ontwikkeling en de voortzetting der gymnastisohe oefe­
H ningen, in ruimen zin genomen, zeer noodig.
Vrüwillige vereenigingen ter beoefening van gymnastiek,
_¢ schermen, zwemmen, roeien enz. kunnen niet genoeg
j worden aangemoedigd en verdienen in alle opzichten de
aandacht van rijks- en gemeentebesturen, welke door het
ll
4 .