HomeOnze volksweerbaarheid, een nationaal belang bij uitnemendheidPagina 43

JPEG (Deze pagina), 887.15 KB

TIFF (Deze pagina), 7.38 MB

PDF (Volledig document), 44.90 MB

{

. 41
oefening staan met elkander in nauw verband. Hoe meer
" het verstand, het moreel en het lichaam in den schooltijd
worden ontwikkeld en tot een harmonisch geheel gebracht,
jj des te korter kan de eerste militaire oefeningstüd zijn.
E Het bewustzijn van wat de school voor de militaire
2* vorming der jeugd vermag, leidde o. a. na 1870 in Frank- .
K rük tot het oprichten van schoolbataljons , welke echter
ji langzamerhand overal weder worden opgeheven, en omdat
de wapenoefeningen van de schoolknapen geen nut hebben
l als ze niet na het verlaten der school worden voortgezet,
‘ en omdat ze voeren tot een soldaatje spelen en vertooning
E maken zonder dat de knapen doordrongen worden van den
ernst der oefeningen, waardoor deze voor de latere werke-
lijke oefening in het le-ger dikwerf eer nadeelig dan voor-
deelig zün. De militairen zijn het dan ook in den laatsten
‘ thd op dit punt voldoende eens geworden en wel in dien
Q j zin dat men vermeent dat de school in dat opzicht vol-
komen haar plicht doet als zij door behoorlijk onderwijs
in de lichaamsoefeningen, dus in gymnastiek, zwemmen, ·';
, schermen, batonneeren enz., zorgt voor de lichamelijke
. ontwikkeling der jeugd. Zoo voorbereid valt het den ‘-_.
ï jongeling gemakkelijk de practische bekwaamheden van
’ den soldaat aan te leeren en is een der redenen voor den
l langen duur van het eerste rekrutenonderricht, de onhan­
digheid en lichamelijke onbeliolpenheid van den milicien
H opgeheven. De gymnastiek, niet alleen die aan de werk-
tuigen, doch juist ook de oefeningen in het gezamenlijk
marcheeren enz., ontwikkelt allerlei eigenschappen, welke
niet slechts voor den toekomstigen soldaat, doch ook voor
J het aanstaand lid in de burgermaatschappij van groote
L waarde zün. Moed, zelfvertrouwen, geschiktheid tot snel
’ en juist handelen in gevaarlüke oogenblikken, zijn het
E deel van hen die door de gymnastiek hebben geleerd hunne
.
{ .