HomeOnze volksweerbaarheid, een nationaal belang bij uitnemendheidPagina 42

JPEG (Deze pagina), 860.55 KB

TIFF (Deze pagina), 7.38 MB

PDF (Volledig document), 44.90 MB

`
40 "
· _ rüden, in het schieten enz. voldoet, een bij de wet op den
E dienstplicht te bepalen verkorte oefeningstüd worden toe- Y
gestaan, indien de bedrevenheid in deze militaire zaken Y
E gepaard gaat aan eene genoegzame verstandelüke ontwik- {E
keling en kennis in die vakken, welke op de lagere school
worden geleerd. De tegenwoordige oorlogvoering eischt
meer dan vroeger een zelfstandig en zelfhandelend op- `
i treden, ook der minderen, hetgeen slechts dan met goed
{ gevolg kan plaats hebben als niet alleen de noodige mili­ ff
, taire oefening, doch ook de verstandelijke en moreele ont- Y
wikkeling hiertoe aanwezig zrjn. Ontwikkeling van verstand ·
' en moreel zün echter de uitkomst van de opvoeding en
vorming in school en huisgezin. Het moreel berust of op
het karakter of is een uitvloeisel van godsdienstzin en een
gevolg der opvoeding. Het treedt te voorschün in den
trouw, de vaderlandsliefde, de dapperheid, het eergevoel, ë
het plichtgevoel, de volharding en de zelfopoffering, allen Q
eigenschappen zonder welke geen leger, doch ook geen j i
volk op den duur kan bestaan en iets groots kan verrichten. (Q
Een voldoende oefening van den soldaat in een korten _
tijd is slechts mogelijk als de verstandelijke, moreele en
lichamelijke eigenschappen van den rekruut in den tijd g
vóór zün in dienst treden in school en huisgezin tot ont- 2
wikkeling zijn gekomen; omgekeerd oefent die oefening “
in het leger een gunstigen invloed uit op het volk. De bg
den soldaat gedurende zünen diensttijd aan te kweeken of i
te ontwikkelen eigenschappen, zooals: ordelijkheid, plicht- j
gevoel, eergevoel, achting voor en onderwerping aan wetten ,
reglementen en aan de gezaghebbenden, hebben zeer zeker
ook in de burgermaatschappü groote waarde. Ook de ver­ _ J
` standelijke ontwikkeling van den rekruut komt later den l
burger ten goede. `*‘
De schooltijd en de tijd noodig voor eerste militaire l
i
" .è.