HomeOnze volksweerbaarheid, een nationaal belang bij uitnemendheidPagina 41

JPEG (Deze pagina), 856.20 KB

TIFF (Deze pagina), 7.38 MB

PDF (Volledig document), 44.90 MB

é ä
E` ‘
§ 39 1
verplichting opleggen, om dien oefeningstijd met alle haar
H, ten dienste staande middelen te verkorten. De volksver­
tegenwoordiging heeft het dan bij het toestaan der gelden 1
ä bij de jaarlijks terugkeerende behandeling der begrootings­
, wetten in hare macht om ten dezen opzichte een zeer
bepaalden druk ten goede uit te oefenen.
De middelen , welke aan de Begeering ten dienste staan
{ om den eersten oefeningstüd te verkorten, zijn o. a. het be-
" hoorlijk letten op ieders aanleg en burgerlijk beroep of bedrijf °
-, bij de indeeling der militie; het oproepen der militie op
j het juiste tijdstip in verband met ons klimaat, zoodat
bijv. de rekruten­oefeningen in het minder gunstige,
de meer voortgezette oefeningen in het gunstige jaargetijde
vallen. Voorts het ondersteunen en ten deele leiden van
i alle pogingen om een deel der oefeningen over te brengen
"" naar de jaren vóór het in dienst treden. Het is echter het
4 volk, hetwelk het belang van dit laatstgenoemde en meest ij
Q, doeltreffende middel goed moet begrüpen en bereid moet
I worden gevonden hiertoe in vele en velerlei richting mede
te werken.
Herhalingsoefeningen in een of meer der volgende dienst-
i jaren zullen voor allen steeds noodig blijven, doch het zijn
al niet die herhalingsoefeningen, welke in den regel slechts
l enkele weken in het gunstige jaargetgde duren, welke
jï het dienen in het leger zoo bezwaarlijk maken. De eerste
jj. oefeningstijd, langer van duur, is het groote bezwaar en
jl alle pogingen moeten er op gericht zijn om dien te ver-
jj korten.
Het meest wordt de eerste oefeningstijd verkort door
een deel der oefeningen over te brengen naar de jaren
vóór het in dienst treden. Hierbij moet aan hem die aan
H" bepaalde eischen van bedrevenheid in het marcheeren, in
jl de behandeling van schiet- en blanke wapenen, in het
sl
2
I ` tg
T" `
j .