HomeOnze volksweerbaarheid, een nationaal belang bij uitnemendheidPagina 40

JPEG (Deze pagina), 836.54 KB

TIFF (Deze pagina), 7.38 MB

PDF (Volledig document), 44.90 MB

l
= F
ï 38 i
is zoolang de jaarlgksche lichtingen kleiner zijn dan het
getal voor den dienst geschikten dier lichtingen, en zelfs `,
bij algemeenen dienstplicht moet toch de loting. behouden
i blijven. In het eerste geval met de bedoeling om hen, R
` die de hoogste nummers trekken, aan te wijzen niet voor ,
den dienst bij het leger, maar voor de ,,aanvulling" van dat t la
leger en verder om in beide gevallen door het lot te doen
beslissen indien de aanspraken en geschiktheid gelük staan,
I bij welk deel van het leger, wapen, garnizoen enz. de "
l militieplichtige zal worden ingedeeld. Aan het laagste
l nommer kan daarin de voorkeur worden gegeven, waarbü
I de belangen van den dienst vóór de persoonlijke belangen
moeten gaan en nimmer iemand voor een bepaald wapen,
dienstvak of werkvak mag worden aangewezen, die daar-
voor in meerdere of mindere mate ongeschikt is. Hij die l
bg de loting voor de ,,aanvulling" van het leger wordt ""
aangewezen, wordt in vredestijd niet geoefend, doch wordt
in oorlogstijd bij de depots ingedeeld om tot soldaat te Jv
· worden gevormd; op die wijze is zooal niet in vredestüd I
dan toch in oorlogstüd het beginsel van algemeenen dienst- ä
plicht verkregen.
Zoowel in het belang van de schatkist als van hem die
militieplichtig wordt, is het zaak den eersten oefeningstijd 1
met alle mogelijke ten dienste staande middelen te ver-
korten. Hoe langer eerste oefeningstijd, hoe beter de gele-
· genheid is om uitstekende soldaten te vormen; de militair j.
als zoodanig zal dus zeker een langen, brjv. minstens een ll
tweejarigen eersten oefeningstijd eischen, doch de vraag- jg
is: met welk minimum kan men toe? En nu betreedt men
het gebied der bijzondere meeningen.
A De wet op den verplichten krijgsdienst moet wel een
maximum voor eersten oefeningstijd aangeven, stel bijv., +'
15 a 24 maanden, doch moet tevens aan de Regeering de jl
i
l

!