HomeOnze volksweerbaarheid, een nationaal belang bij uitnemendheidPagina 39

JPEG (Deze pagina), 873.75 KB

TIFF (Deze pagina), 7.35 MB

PDF (Volledig document), 44.90 MB

Q 37 i
Bij een werkelüken oorlog beschikt natuurlijk de Regee­ gg
i, ring met medewerking van de Staten­Generaal daarenboven
fu over allen, welke vroeger dienden, en roept zij als de nood °
A aan den man komt achtereenvolgens - te beginnen met _ 2
{ de jongst ontslagen lichting - de verschillende jaargangen
ä der militie op, om deel te nemen aan den strrjd voor ons
p onafhankelijk voortbestaan. Op die wüze is leger en volk l
een geworden. Zijn allen tot strijden bekwaam dan be-
f hoeven wij d.en strrjd wel niet te zoeken, doch ook niet
à te vreezen en te vermijden als het de vrüheid en onaf­
hankelükheid van ons dierbaar vaderland geldt.
jl Door het groot aantal militieplichtigen waarover men
telken jare beschikt, kan men ruim zün met vrüstellingen, "
*` bijv. voor hen die geestelijken of bedienaars van den gods-
1 dienst zijn, van welke gezindte ook, of daartoe worden 1,
‘”‘ . opgeleid. Eveneens kan men voorloopig, dat wil zeggen
{I voor vredestijd, hen vrijstellen welke eenige kostwinners
van gezinnen zijn, onder gehoudenheid van in oorlogstijd fi
bij de depots op te komen om daar te worden geoefend
j en verder tot aanvulling van het leger te dienen.
' Ook uitstel of vervroeging van het tijdstip van het onder
i de wapenen komen voor eerste oefening kan worden ver-
._ leend aan hen voor wien zulks in het belang hunner stu-
dien of van hunne zaken dringend noodig is.
Ook kan een deel der militieplichtigen worden aange-
Q wezen om te behooren tot compagnieën of afdeelingen -
werklieden, welke slechts eene beperkte militaire opleiding
.6 verkrijgen, doch in oorlogstijd, en wellicht ook reeds in
ä vredestijd gebezigd worden voor de vele werkzaamheden,
1 welke er zoowel tot het in staat van verdediging brengen
i der liniën als in werkplaatsen voor materieel, voor klee­
f` ding, dekking enz. steeds moeten worden verricht.
Zoolang de algemeene dienstplicht niet is bereikt, dat
l n

i .
Y