HomeOnze volksweerbaarheid, een nationaal belang bij uitnemendheidPagina 38

JPEG (Deze pagina), 823.25 KB

TIFF (Deze pagina), 7.35 MB

PDF (Volledig document), 44.90 MB

V l
ï ee Q
langzamerhand weerbaar te maken; men kan dan tevens
den personeelen druk op den büzonderen persoon het
A kleinst mogelijk maken. f`
A In overeenstemming met Art. 180 onzer Grondwet moet A
A een ieder, die daartoe in staat is, dienstplichtig worden ,
= geacht. De wijze waarop hij den Staat zal dienen moet äg
echter zoodanig worden geregeld, dat zulks de meeste
A vruchten voor de verdediging van het grondgebied en voor
i de handhaving van de onafhankelrikheid van het Rijk g`*
` oplevert en tevens zoo, dat de minst mogelijke druk op
‘ den bijzonderen persoon wordt gelegd. Alle voor den dienst
I geschikten zijn ter beschikking van de Regeering om E
ingedeeld en gebruikt te worden daar waar zij door aanleg,
burgerlijk beroep of büzondere eigenschappen het meest l`
geschikt zijn. Y
Men moet daarbü trachten om, zooal niet in eens, dan "‘
toch langzamerhand de lichtingen telken jare grooter te
nemen tot dat men den algemeenen dienstplicht heeft ver-
kregen. Hoe eerder dit geschiedt des te beter; in elk geval
is dit het einddoel, .het ideaal, waarnaar voortdurend K j
moet worden gestreefd. '
Bu algemeenen dienstplicht zoude een diensttijd in het A
leger van 4 jaar zeer voldoende mogen worden geacht om ._
een leger van behoorlijke sterkte te verkrijgen; men doet
echter beter dien tijd, evenals thans het geval is, op 5
` jaar te stellen. Dat vijfde dienstjaar is in vredestijd vrij Q
van alle oefeningen en is bestemd in oorlogstijd voor de _
depots om als eerste aanvulling der verliezen te dienen. E
In ’t geval dat bij het intreden van den oorlogstoestand §
de jongste lichting nog niet voldoende geoefend ware, dan 1
komt deze bij de depots en treedt de vijfde lichting in hare nl
plaats in de compagnieën, batterijen, escadrons enz. waarbij
ze in de vorige 4 jaren van haren diensttijd was ingedeeld.
l
1

5
ft
- i l